tror hopp älskar

Församlingsvalet i Borgå svenska domkyrkoförsamling

Följande församlingsval ordnas hösten 2022. I valet väljs förtroendevalda för perioden 2023 - 2026.

Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om?

I församlingsvalet väljs medlemmar till kyrkofullmäktige och församlingsråden, de organ som planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet.

De förtroendevalda som utses i församlingsvalet fattar beslut i många viktiga frågor som gäller församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet, förvaltning och ekonomi. De beslutar till exempel om:

  • församlingens kyrkoskattesats, budget och andra ekonomiska frågor
  • byggprojekt
  • understöd
  • rekrytering och nya tjänster
  • prioriteringar i församlingens verksamhet
  • användningen av församlingens lokaler

De förtroendevalda har också rösträtt i kyrkomötesval och väljer vem som blir beslutsfattare i kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet beslutar till exempel i frågor som gäller kyrkans lära och hela kyrkans ekonomi.

Det finns en kandidatlista i församlingsvalet i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Läs här vilka kandidater som ställer upp. 

Viktiga datum

Förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kom ihåg att ta med identitetsbevis!

Valdagen är 20.11.2022

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling. Röstningen pågår kl. 11–20.

Församlingsvalet 2022

Församlingsval förrättas vart fjärde år. I november utser 367 församlingar sammanlagt närmare 8 000 nya förtroendevalda.

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val. Bland församlingens medlemmar väljs de personer som styr församlingens verksamhet de närmaste fyra åren. Genom valet kan du kan själv påverka framtiden i din församling.

Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om?

Rösta sådan som du är – du är betrodd, önskad och älskad

Målet är att varje församling ska få förtroendevalda i alla åldrar, i olika livssituationer, från olika områden. Att rösta är ett bra sätt att påverka den egna församlingens angelägenheter. Vi är alla välkomna till kyrkan och välkomna att rösta.

Bekanta dig med valets teman

Rösta i församlingsvalet – det är viktigt

Vilka beslut fattas i församlingen de närmaste fyra åren? Du som är minst 16 år kan själv påverka dem genom att gå och rösta.

I församlingsvalet får alla medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 20.11.2022 fyller 16 år rösta. För att rösta krävs inte att du deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet. Du har rösträtt i den församling där du var registrerad som medlem 15.8.2022.

Hurdan är din kyrka? Påverka genom att rösta.

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Ta kontakt om du undrar över något