logo

I GLÄDJE OCH SORG

DOP

DOP BESKUREN_edited-4

 

Dopet grundar sig på det uppdrag som den uppståndne Kristus gav sin kyrka och som sammanfattas i dopbefallningen:

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt.28:19-20)

När föräldrarna låter döpa sitt barn ger de barnet en gåva. Dopet innebär inte bara att barnet får ett namn och blir församlingsmedlem utan det viktigaste är att barnet föds på nytt, blir ett Guds barn och får rätten till Guds nåd och en evighet. Hur allt det här kan hända är ett mysterium som inte kan förklaras.

Barn till föräldrar som tillhör kyrkan skall döpas utan onödigt dröjsmål. Vanligtvis hålls dopet inom två månader efter barnets födelse. Barnet tillhör samma trossamfund som modern, om inte föräldrarna skriftligt kommer överens om annat. För att barnet skall kunna döpas bör åtminstone den ena av föräldrarna vara medlem i kyrkan.

Barnet skall ha minst två faddrar som är konfirmerade medlemmar i en evangelisk-luthersk kyrka. Utöver dessa kan man ha en person som tillhör något annat kristet samfund, förutsatt att det samfundet godkänner den evangelisk-lutherska kyrkans dop. En person som inte hör till något kristet kyrkosamfund kan inte vara fadder till barnet.

Befolkningsregistercentralens blankett för anmälan om registrering av barnet sänds till föräldrarna per post. På den antecknas barnets samtliga förnamn och efternamn samt faddrarnas namn och församling. På blankettens baksida finns föreskrifter om namn-givningen. Blanketten ges vid dopet till prästen.

Tid för dop kan bokas genom att ringa till pastorskansliet . Dopet förrättas i kyrkan eller i hemmet eller på någon annan plats som föräldrarna och prästen kommer överens om. Kansliet sköter bokningen av församlingens utrymmen och ger uppgifter om vilka präster som är i tjänst den dag då dopet är planerat att äga rum.

Före dopet tar prästen kontakt med föräldrarna. Då kan man diskutera de praktiska förberedelserna och gå igenom ordningen för dopet.

Församlingsfadderarbetet är en uppföljning av dopet. Det syftar till att stöda det döpta barnet och dess familj, i synnerhet med den kristna fostran, men vid behov också annars. Är du intresserad av en församlingsfadder för ditt barn? Säg då till åt dopprästen.

Församlingen har dopdräkter som man kan låna utan kostnad.

till början