logo

ADMINISTRATION

FÖRSAMLINGENS KOMMUNIKATIONSPLAN

Vi stöder församlingens strategi att förverkliga Kristi kyrka och sprida evangeliet genom en målmedveten kommunikation.
Vi utvecklar den personliga kommunikationen inom församlingen; mellan församlingsmedlemmar, anställda, ideella medarbetare, förtroendevalda samt övriga aktörer i vår närmiljö.
Grundläggande principer

Vi kommunicerar öppet och aktivt med det kristna kärleksbudet som det övergripande rättesnöret.
Vi är en positiv, kärleksfull, öppen gemenskap som väcker intresse.

Vi använder kommunikationskanaler som upplevs personliga, passande och moderna av den vi kommunicerar med. Vi strävar till att kommunikationen leder till personliga möten.

Vår kommunikation förmedlar LIVSNÄRHET, DELAKTIGHET och HELIGHET.

LIVSNÄRHET: Vi beaktar varandras livssituation, frågor och behov. Vi använder ett vardagligt och naturligt språk.

DELAKTIGHET: Vi inkluderar, välkomnar och inbjuder till dialog och växelverkan.

HELIGHET: Vi söker själva och inbjuder till en djupare Gudskontakt. Vi erbjuder material och redskap för eftertanke, andakt och samhörighet i den kristna tron.

Läs hela planen här Kommunikationsplan för Borgå svenska domkyrkoförsamling

 

till början