Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Flera lediga jobb att söka i Borgå kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 30.5 och på agendan var flera rekryteringsärenden. Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är färdigt.

Kyrka, sommar.

Gemensamma kyrkorådet har beslutat att lediganslå ett arbete som personalsekreterare i arbetsavtalsförhållande. För närvarande arbetar två lönesekreterare inom personalförvaltningen. I samband med att ena befattningsinnehavaren går i pension förändras titeln på arbetet för att motsvara de egentliga uppgifterna.

Till personalsekreterarens uppgifter hör bland annat att sköta helheten av timlöner, arvoden och mötesarvoden, att hålla uppgifterna i person- och anställningsförhållanderegistret uppdaterade samt intern och extern kundbetjäning. Uppgiften ledigförklaras 5.8.2024 och ansökningstiden upphör 25.8. Den nya personalsekreteraren inleder sitt arbete i november.

Också förändringar i samfällighetens ledning

Både samfällighetens ekonomichef och förvaltningsdirektör kommer att gå i pension i slutet av året. Det här föranleder rekryteringsåtgärder och behov att bedöma hur ledningen av samfällighetens förvaltningsverk och samfällighetens ekonomiförvaltning i framtiden ska ordnas.

Tjänsten som förvaltningsdirektör i Borgå kyrkliga samfällighet blir ledig från och med 1.1.2025. För tillsättande av tjänsten ska inrättas en arbetsgrupp som planerar de ärenden som gäller rekryteringen av tjänsteinnehavaren. Till arbetsgruppen hör gemensamma kyrkorådets ordförande Pontus Salmi, domprost Mats Lindgård, gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Anna Talvitie, gemensamma kyrkofullmäktiges vice ordförande Rebecka Stråhlman, gemensamma kyrkorådets vice ordförande Torbjörn Blomqvist, finska församlingens gruppledare Marja Järvinen och som sekreterare personalchef Paula Raitis.

Inom ekonomiförvaltningen behöver de löpande ärendena skötas utan avbrott och därför inrättade gemensamma kyrkorådet en tidsbunden tjänst som sakkunnig i ekonomiförvaltning.

Den sakkunniga i ekonomiförvaltningen ansvarar för riktigheten av församlingens bokföring och verkar som kontaktperson till Kyrkans servicecentral och bereder budgeten och bokslutet tillsammans med församlingarna och samfällighetens förvaltning. I uppgifterna ingår också ekonomirapportering, utveckling av processerna inom ekonomiförvaltningen, att sköta skatteärenden, koordinering av olika områden inom bokföring, deltagande i bokföringsrelaterade uppgifter och att verka som kontaktperson till revisorerna.

Den tidsbundna tjänsten är för perioden 1.9.2024–30.4.2025 och tjänsten är lediganslagen under tiden 3.6– 16.6.2024.

För närvarande söks också en sakkunnig i kommunikation som vikarie under en alterneringsledighet till förvaltningsverket i samfälligheten. Vikariatet sker under perioden 31.7–31.12.2024. Uppgiften ska sökas senast 11.6 via KirkkoRekry.

 

Mer information:

Paula Raitis
Paula Raitis
Personalchef
Lundagatan 5
06100 Borgå

30.5.2024 17.19