Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Positivt resultat för Borgå kyrkliga samfällighet år 2023 tack vare gynnsam utveckling av kyrkoskatteintäkter

Tack vare gynnsam utveckling av kyrkoskatteintäkter visar Borgå kyrkliga samfällighet ett bra resultat för 2023. Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 6.6.2024. Hela protokollet kan läsas på våra nätsidor när det är färdigt.

Vy av gamla Borgå, kyrkan i bakgrunden.

Borgå kyrkliga samfällighets resultat för 2023 visar överskott. Det goda resultatet förklaras av bättre kyrkoskatteintäkter än väntat.

Kyrkoskatteintäkterna och den statliga finansieringen uppgick år 2023 sammanlagt till 12 miljoner euro, vilket är 9,3 % mera än år 2022.

– Den gynnsamma kyrkoskatteutvecklingen beror på flera orsaker. Skattereformen för social- och hälsovården som genomfördes 2023 förbättrade kyrkoskattens reella avkastning. Även de löneuppgörelser som gjordes till följd av inflationen samt de inflationsbundna pensionerna höjde församlingsmedlemmarnas beskattningsbara inkomster, förklarar Siv Nyqvist, samfällighetens ekonomichef.

– I och med att tyngdpunkten i beskattningen har flyttats till statens beskattning gäller avdragen i högre utsträckning statens beskattning och i mindre utsträckning kommunal- och kyrkoskatten. Detta ledde till en skattesats med bättre effekt och större skattehöjningar. Inkomstskattesatsen i Borgå kyrkliga samfällighet sänktes till 1,40 i och med skattereformen år 2023 (1,45 % år 2022), tillägger Nyqvist.

Verksamhetskostnaderna inom driftsekonomin ökade med 0,2 miljoner euro (2,5 %) medan verksamhetsintäkterna var cirka 1,361 miljoner euro mindre än år 2022. Det exceptionellt stora beloppet för 2022 förklaras av poster av engångskaraktär som har bokförts från försäljningsvinster. 2023 uppnådde Borgå kyrkliga samfällighet inte målet att sälja fastigheter. Det positiva årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna. Investeringarna uppgick till sammanlagt 3,3 miljoner euro, varav de största var den grundliga renoveringen av servicebyggnaden på begravningsplatsen som blir färdig på våren 2024, ändringar i utrymmen i församlingshemmet och förnyande av Lilla kyrkans tak. 

Den kyrkliga samfällighetens framtida utmaningar

Även om samfällighetens ekonomi är stabil för tillfället har samfällighetens framtida utmaningar fortfarande att göra med att hålla ekonomin i balans. Borgå kyrkliga samfällighet har anpassat sig i förebyggande syfte bland annat genom att avyttra underutnyttjade fastigheter. Höjda kostnader påverkar dock direkt vår ekonomi liksom stora investeringar som har planerats för kommande år. De fastigheter som samfälligheten äger äter fortfarande en betydande del av samfällighetens medel med sina underhållskostnader och renoveringar.

En annan utmaning är det minskande medlemsantalet. Församlingarnas medlemsantal minskade med 597 medlemmar under räkenskapsperioden. Till Borgå församlingar hörde sammanlagt 33 132 medlemmar i slutet av året. Medlemmarnas andel av befolkningen i Borgå stad var 64,6 %. Motsvarande tal år 2022 var 65,8 %.

Under närmaste åren når många anställda i samfälligheten pensionsålder. Samfälligheten konkurrerar om yrkesskicklig arbetskraft till uppgifter inom olika yrkesområden med andra arbetsgivare på arbetsmarknaden.

Sparade energi och främjade återbruk

Arbetet med att verkställa samfällighetens miljöprogram fortsatte under året. I församlingshemmet på Lundagatan bytte man i samband med renovering ut belysning till energisnåla LED-lampor. Planeringen av mer energieffektiv belysning till kyrkbacken och Mariagården inleddes också, men arbetet genomförs under år 2024.

Återvinning främjades under året genom arrangerande av Församlingarnas stora loppis där överblivna möbler och föremål såldes. Loppmarknaden väckte stort intresse och det bildades långa köer utanför Svenska församlingshemmet där evenemanget hölls.   

Under året slutfördes också en mellanutvärdering av miljödiplomet.

Nyckeltal i bokslutet 2023: 

 

2023

2022

Årsbidraget, euro/medlem

76

89

Soliditetsgrad, %

92

89

Lånestock, euro/medlem

6

15

Investeringsutgifter (milj. €)

3,3

0,8

 

 

 

Verksamhetsintäkter (milj. €)

0,866

2,227

Verksamhetskostnader (milj. €)

-9,371

-9,143

Skatteintäkter och statlig finansiering (milj. €)

11,987

11,018

Årsbidraget (milj. €)

2,520

3,024

Räkenskapsperiodens över/underskott (milj. €)

0,929

1,374

 

 

 

Medlemsantal:

2023

2022

Porvoon suomalainen seurakunta

21 590

21 966

Borgå svenska domkyrkoförsamling

11 542

11 763

Medlemskap i kyrkan % i Borgå

64,6

65,8

Mer information:

Sari Mankinen
Sari Mankinen
förvaltningsdirektör
Lundagatan 5
06100 Borgå
Siv Nyqvist
Siv Nyqvist
ekonomichef
(019) 6611 208
Lundagatan 5
06100 Borgå

6.6.2024 16.14