Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Vindkraftverk

Samfälligheten placerar 200 000 euro i vindkraftsfond

16.6.2022 17.19

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 16.6.2022. Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är färdigt.

Samfälligheten placerar 200 000 euro i vindkraftsfond

Borgå kyrkliga samfällighet placerar 200 000 euro i en vindkraftsfond som upprätthålls av Ålandsbanken. Fonden är en specialplaceringsfond, vars huvudsakliga placeringsobjekt är vindkraftsparker i Finland och övriga Norden.

Fondens förväntade avkastning är 5–7 % efter omkostnader. Det är frågan om långvarig placering. 

Genom att placera i fonden är samfälligheten med och bidrar till ett kolneutralt Finland. Placeringen i vindkraftsfonden förverkligar Borgå kyrkliga samfällighets placeringsstrategi.

Mer information:

Sari Mankinen
0400–156257

Gemensamma kyrkorådet förordar fortsatt försäljning av gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård

Gemensamma kyrkorådet gav ett utlåtande till ett besvär som lämnats in till kyrkostyrelsen gällande gemensamma kyrkofullmäktiges beslut om försäljningen av gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård, där tomten fördelas mellan försäljaren och köparen enligt avtal om delning av besittning.

I besväret, som lämnats in av rågrannar, framförs att försäljningen av gårdskarlshuset vid Pellinge kursgård ska avbrytas, eller om så krävs, ändra det redan fastslagna beslutet i fastighetsstrategin att sälja den aktuella fastigheten. Som motivering framförs att en försäljning av fastigheten med besittningsdelning inte är i enlighet med andan i delgeneralplanen för Pellinge skärgård. 

I gemensamma kyrkorådets utlåtande framhåller man att man bekantat sig med besväret och dess motiveringar. Man har också bekantat sig med ett utlåtande som begärts av Borgå stads planläggningsavdelning. 

I Borgå stads utlåtande framkommer att man inte tar ställning till avtal om delning av besittning eftersom det är ett privaträttsligt avtal. Det viktiga är dock att den nya ägaren är medveten om att köpet inte innefattar en självständig byggplats, att byggande på område med VL-beteckning är förbjudet, att egnahemshuset är en del av kursgårdens helhet samt att byggande i regel kräver minst undantagslov enligt markanvändnings- och bygglagen.

Köparen har bekantat sig med försäljningsobjektet och dess särdrag med hjälp av fastighetsförmedlaren och är medveten om de begränsningar som delgeneralplanen sätter för byggande och boende.

Gemensamma kyrkorådet förordar en fortsatt försäljning av fastigheten med avtal om besittningsdelning, eftersom det är i linje med fastighetsstrategin. Fastighetsstrategins beslut baserar sig på kyrkostyrelsens riktlinjer om att i en stram ekonomisk situation ska man avstå från fastigheter som inte är viktiga för församlingsverksamheten. Vid uppgörande av avtalet om besittningsdelning ska man beakta närheten till kursgården och hur det påverkar användningen av området.

Mer information:
Sari Mankinen
0400–156257