Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådet: Försäljningen av Svenska församlingshemmet tog ett steg framåt

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 28.9.2023. Hela protokollet kan läsas på våra nätsidor när det är färdigt.

Stor trädörr, Svenska församlingshemmet.

Försäljningen av Svenska församlingshemmet tog ett steg framåt

Gemensamma kyrkorådet beslöt att ingå ett föravtal med Kim Backman som kan leda till att Svenska församlingshemmet på Runebergsgatan 24 säljs.

Svenska församlingshemmet på Runebergsgatan 24 har varit till salu i cirka 2 år. Nu har det kommit in två anbud på fastigheten. Anbudet från Kim Backman är bättre till både villkor och pris.

Gemensamma kyrkorådet beslöt därmed att ingå ett avtal om planeringssamarbete för fastigheten på Runebergsgatan 24 med Kim Backman. Det är samtidigt ett försäljningsbeslut.

Förutsättning för försäljning är en ändring i detaljplanen. Köpesumman beror på resultatet i planläggningsarbetet och är minst 170 000 euro och som mest 450 000 euro. Fastigheten är i dagsläget planerad för religiös verksamhet, men med planändringen vill man få möjlighet att använda fastigheten för boende samt kontors- och affärsverksamhet.

Beslutet från gemensamma kyrkorådet behandlas ännu av gemensamma kyrkofullmäktige i oktober. I och med den nya kyrkolagen som trätt i kraft så behöver inte beslut längre underställas. Det innebär att försäljningsbeslutet vinner laga kraft i och med Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.

Mer information:

Krista Eloneva
040 488 9009

Sari Mankinen
0400 15 62 57

Psalmnummertavla kommer tillbaka

Psalmnummertavlan kommer tillbaka till den högra pelaren framme i Borgå domkyrka. En motion som lämnades in om att återställa tavlan har nu behandlats.

Psalmnummertavlan på den högra pelaren framme i Borgå domkyrka avlägsnades i och med att den nya missionsljustaken togs i bruk. Psalmnummertavlan avlägsnades eftersom den nya missionsljusstaken placerades i närheten av pelaren där psalmnummertavlan hängde och det uppkom en brandrisk av de brinnande ljusen.

Ersättare i gemensamma kyrkofullmäktige Terttu Turkki har genom ett motion tagit initiativ till att psalmnummertavlan ska återställas. Tanken är att gudstjänstbesökarna ska ha lättare att se vilka psalmer som sjungs under gudstjänsten.

När psalmnummertavlan nu läggs tillbaka måste missionsljusstakens placering anpassas så att det inte finns någon brandrisk.

Arbetsgruppen för utveckling av området kring domkyrkan har konsulterats i beredningen av ärendet.

Mer information:

Krista Eloneva
040 488 9009

Sari Mankinen
0400 156 257

Kyrkoskattesatsen föreslås vara 1,40 % i Borgå också nästa år

Gemensamma kyrkorådet fattade beslut om att föreslå att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer kyrkoskatteprocenten i Borgå kyrkliga samfällighet till 1,40 för år 2024.

Kyrkoskatteintäkternas andel är betydande i den kyrkliga samfällighetens ekonomi. I 2022 års bokslut utgjorde kyrkoskatteintäkterna 75,5 % av de totala intäkterna.

– Produktionen inom samhällsekonomin ökade 1,6 % år 2022. År 2022 var ett avvikande år när det gäller prisstegring. Lika hög stegring av priser på produktion och insatsförbrukning har senast setts i början av 1980-talet, säger Siv Nyqvist, ekonomichef på Borgå kyrkliga samfällighet.

Uppskattningsvis kommer Finlands ekonomi inte att växa 2023. För 2024 uppskattade finansministeriet dock i juni redan en ekonomisk tillväxt på 1,4 % och för 2025 lite högre ekonomisk tillväxt på 1,9 %.

I slutet av år 2022 hörde 65,8 % av stadens befolkning till evangelisk-lutherska kyrkan. År 2021 var motsvarande tal 67,2 %. Kyrkotillhörigheten i hela landet var 65,1 % vid slutet av året.

Med kyrkoskatteintäkterna finansierar församlingarna sin verksamhet och medlen kommer många till nytta. Till exempel ordnas grupper och läger för barn och man ger bidrag till mindre bemedlade via diakoniarbetet.

Mer information:


Siv Nyqvist
0400 476 271

Sari Mankinen
0400 15 62 57

28.9.2023 17.50