Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Kyrkliga samfällighetens budget 2024: Satsningar på området kring domkyrkan och på gravgården

Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 30.11.2023. Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är färdigt.

Ritad bild av gamla stan i Borgå och kyrkan.

YouTube-video

Borgå kyrkliga samfällighets budgetförslag för 2024

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände vid sitt möte 30.11 samfällighetens budgetförslag för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026.

Budgetförslaget visar ett litet överskott

Budgeten för 2024 visar ett överskott på 0,2 miljoner euro. Trots kostnadsökning i främsta hand på grund av inflationen visar budgeten för 2024 ett litet överskott tack vare skatteintäkternas gynnsamma utveckling.

Samfälligheten fortsätter med att anpassa fastighetsmassan för att vara ekonomiskt hållbar samt uppnå de strategiska målen att förse församlingarna med lämpliga utrymmen samtidigt som verksamheten fyller de utrymmen man har. Också kyrkostyrelsen rekommendation är att man avstår från onödiga fastigheter och dessutom satsar på proaktiv personalplanering, dvs. att anställningsbehov utvärderas noggrant från fall till fall.

─ Vi behöver kontinuerligt arbeta med att hålla ekonomin i balans. Ett minskande antal medlemmar samt inflationen, kriget i Ukraina, det säkerhetspolitiska läget i Finland samt den allmänna osäkerheten i världsekonomin medför utmaningar. Samtidigt är det viktigt att vi satsar på investeringar som minskar våra utgifter på lång sikt, säger Sari Mankinen, samfällighetens förvaltningsdirektör.

Kostnaderna i driftsbudgeten är totalt 9,6 miljoner euro och har ökat med ca 300 000 euro. Personalkostnaderna utgör 56,4 % av totala verksamhetskostnaderna och är således den största utgiftsposten.

ICT tjänsterna är en stor post i driftsbudgeten, likaså serviceavgifter till Kyrkans servicecentral och försäkringskostnader. Dessa är alla nödvändiga för upprätthållande av församlingarnas och samfällighens verksamhet.

Satsningar på området kring domkyrkan och gravgården

Investeringarna år 2024 uppgår till drygt två miljoner euro, vilket är en normal nivå då större projekt är aktuella. Under året kommer den grundläggande renoveringen av gravgårdens huvudbyggnad att bli klar.

– Enligt planen så kommer byggnaden att vara klar i slutet av mars och sedan tas i bruk, säger Markku Blom, chef för begravningsväsendet.

Huset är byggt år 1984 och större renoveringar har inte gjorts sedan dess. I renoveringen berörs kontors- och sociala utrymmena i sin helhet och taket förnyas. Dessutom utvecklas utrymmena i samband med renoveringen så att byggnaden får kylutrymmen för avlidna och ett flexibelt utrymme som passar både för jordfästning och olika andra samlingar och möten.

– Antalet jordfästningar kommer att öka här i Borgå och vi behöver ett till utrymme för att kunna betjäna de anhöriga på bästa sätt i framtiden, förklarar Blom.

Dessutom kommer besökarna på gravgården i framtiden att betjänas av digitala infotavlor.

– Vi ersätter en del av de nuvarande karttavlorna med digitala infotavlor. Förutom kartor kan vi då informera om aktuella ärenden på gravgården, så som när bevattningsvattnet stängs av och sätts på, eller varna för halt före på gravgården. Det är också möjligt att informera om församlingarnas evenemang på tavlorna, berättar Markku Blom.

Bland fastigheterna finns det också en satsning på området kring Lilla kyrkan och Borgå domkyrka.

– Arbetsgruppen för utveckling av området kring domkyrkan har inlett sitt arbete år 2023. Fastighetsväsendets investeringar hör i huvudsak samman med de utrymmesförändringar som utvecklingsarbetet ger upphov till, förklarar Krista Eloneva, fastighetschef i Borgå kyrkliga samfällighet.

Måndagen den 27.11 skedde en vattenskada i Lilla kyrkan på grund av att ett sprinklerrör gick sönder. Försäkringsbolaget kommer att stå för kostnaderna som vattenskadan förorsakat.

Både på kyrkbacken och i samfällighetens andra fastigheter, satsas det på säkerheten, bland annat genom att förbättra utomhusbelysningen och förnya låssystem. Planering av reparation av klockstapeln och damklockan fortsätter också år 2024.

Avgifterna för begravningstjänster på samma nivå som tidigare men avgiften för skötselgravar höjs

I gravvårdsfondens budgetförslag uppgår verksamhetsintäkterna till sammanlagt 361 000 euro och verksamhetskostnaderna till sammanlagt 379 586 euro. Gravvårdsfondens årsbidrag är negativt 18 586 euro. Underskottet kan täckas med tidigare års överskott.

Avgifterna för gravskötsel höjs med 1 % år 2024, men kostnaderna för begravningar hålls på samma nivå som år 2023.

 

Centrala siffror i budgeten 2024:

   
Verksamhetsintäkter  0,7 miljoner euro
Verksamhetskostnader  -9,6 miljoner euro
Verksamhetsbidrag -8,9 miljoner euro
Skatteintäkter och statlig finansiering 12 miljoner euro
Beskattningskostnader och avgifter till Centralfonden -1,1 miljoner euro
Överskottet efter avskrivningarna och avskrivningsdifferensen 0,2 miljoner euro

 

Mer information:

Sari Mankinen
Förvaltningsdirektör
0400 156 257

Siv Nyqvist
Ekonomichef
0400 476 271

Markku Blom
Chefen för begravningsväsendet
0400 494 694

Krista Eloneva
Fastighets- och anskaffningschef
040 4889 009

30.11.2023 17.36