Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Delaktighet viktigt då församlingarna utvecklar kyrkbacken

Arbetsgruppen för utveckling av kyrkbacken inom Borgå kyrkliga samfällighet har inlett sitt arbete i år. En gemensam vilja i gruppen är att delaktiggöra alla intresserade i utvecklingsarbetet.

Vinterdag över kyrkbacken o gamla stan i Borgå.

Siktet inställt på ett livskraftigt område också i framtiden

Arbetsgruppen för utveckling av kyrkbacken inom Borgå kyrkliga samfällighet har inlett sitt arbete i år. Gruppen är diskuterande och beredande till sin karaktär. Själva beslutsfattandet görs av den kyrkliga samfällighetens förtroendeorgan. I gruppen är man mån om att lyssna till olika åsikter om hur området borde utvecklas.

– Vi är intresserade av att utveckla området kring domkyrkan. Under nästa år kommer vi att arrangera med olika slags forum, där man får komma fram med åsikter och förslag. Vår vision är att området ska vara livskraftigt också om 30 år, säger Pontus Salmi, kyrkoherde i Porvoon suomalainen seurakunta, som också leder ordet i gruppen.

Borgå stifts kyrkliga centrum finns på kyrkbacken

Också Borgå domkapitels representant i arbetsgruppen, biskop Bo-Göran Åstrand, lyfter fram betydelsen av att lyssna till Borgåborna.

– Det är viktigt att borgåborna får vara med i projektet och ge tankar och idéer. Det är också viktigt att utvecklingsprocessen är öppen. Delaktighet garanterar ett gott resultat, säger Åstrand.

Åstrand ser att det är ett krävande projekt men mycket viktigt också för Borgå stift.

– Domkyrkan, biskopsgården och domkapitelshuset utgör en unik och värdefull helhet både lokalt, men också nationellt. Det är ett mycket viktigt område för stiftet. Borgå stift, som är grundat på språklig grund och som är geografiskt utspritt behöver ett kyrkligt centrum – och den här helheten fungerar som ett sådant. Jag hoppas att områdets historiska arv bibehålls samtidigt som området utvecklas till nutid och svarar mot dagens behov.

Viktigt att lyssna till personer i olika åldrar

Borgå svenska domkyrkoförsamlings kyrkoherde Mats Lindgård lyfter fram olika åldersgrupper får komma till tals.

– Det är viktigt att arbetsgruppen i sitt arbete lyssnar på och beaktar församlingsmedlemmarnas egna åsikter då det gäller utvecklingen av Domkyrkans område. Både unga och äldre behöver komma till tals, säger Lindgård.

Olika personer ser olika på vilka utvecklingsbehov som finns.

– En del tycker att det viktigaste är att området kring kyrkorna ska göras mera gästvänligt och tilltalande så att området i högre grad än nu kan bli en viktig samlingsplats för oss som bor i Borgå. Andra kanske ser det som viktigast börja med att göra Lilla kyrkan mera mångfunktionell så att man till exempel kan hålla kyrkkaffe efter högmässan där och annan gruppverksamhet. Är man en småbarnsförälder ser man gärna att Domkyrkans interiör görs mera barnvänlig. Som Domkyrkan är inredd just nu är den inte särskilt barnvänlig, tillägger han.

 

Nästa år planeras Lilla kyrkan för att bli mer mångfunktionell

Arbetet med att utveckla kyrkbacken går vidare stegvis. Det finns en motion inlämnad till gemensamma kyrkofullmäktige som handlar om att utveckla vapenhusets funktioner i domkyrkan. Kyrkofullmäktige har också fattat beslut om att Lilla kyrkan ska göras mer mångfunktionell. I budgeten för år 2024 finns det reserverat totalt 155 000 euro för att planera och komma i gång med arbetena. I planeringen ska man använda sig av service design.

”Vi behöver inte vara rädda för förändring”

Mats Lindgård vill poängtera att det är möjligt att göra förändringar med respekt för områdets och kyrkornas karaktär.

– Det finns många exempel på hur vackert, fint och inspirerande man kan utveckla kyrkor, också gamla medeltida kyrkor. Sådana kyrkor finns till exempel i Tyskland, Storbritannien och Sverige. Men också här hos oss i Finland. Jag är helt säker på att också vi här i Borgå i samarbete med sakkunniga kommer fram till goda åtgärdsförslag som gör Domkyrkans område med Domkyrkan och Lilla kyrkan mera mångfunktionellt, i full respekt för områdets och kyrkornas karaktär. Vi behöver därför inte vara rädda för förändring, utan vi får se framåt med förväntan. Men samtidigt behöver vi ha tålamod. Sådana här projekt tar tid.

Pontus Salmi, Mats Lindgård och Bo-Göran Åstrand var först intervjuade av tidningen Poiju.

Bakgrunden till arbetet ligger i församlingarnas och samfällighetens strategier att utveckla området så det motsvarar nuvarande och kommande behov. Gemensamma kyrkorådet beslöt 24.2.2022 att inleda arbetet. Det inleddes med en tjänstemannagrupp som hade till uppgift att klargöra planerna. Beslut om att utse den egentliga styrgruppen fattades av gemensamma kyrkorådet 23.2.2023. Till gruppen hör: 

Salmi Pontus, kyrkoherde Porvoon suomalainen seurakunta, sammankallare 2023–2024
Lindgård Mats, domprost, kyrkoherde Borgå svenska domkyrkoförsamling, sammankallare 2025–2026 
Eloneva Krista, fastighets- och anskaffningschef 
Fastighetsväsendets arbetsledare
Lampenius Simon, kommunikationschef
Talvitie Anna, gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande
Stråhlman Rebecka, vice ordf. i gemensamma kyrkofullmäktige 
Björkbacka Marit, medlem i Borgå svenska domkyrkoförsamling 
Kokkola Mikael, medlem i Borgå svenska domkyrkoförsamling
Terho Johanna, ungdomsarbetsledare i Borgå svenska domkyrkoförsamling
Knoop Johanna, jäsen, Porvoon suomalainen seurakunta
Liikala Teemu, jäsen, Porvoon suomalainen seurakunta    
Helenelund Mikael, kanttori, Porvoon suomalainen seurakunta
Åstrand Bo-Göran, biskop i Borgå stift

Mer information

Mats Lindgård
mats.lindgard@evl.fi
040 594 6038

Krista Eloneva (från 11.12 framåt)
krista.eloneva@evl.fi
040 488 9009

Pontus Salmi (från 13.12 framåt)
pontus.salmi@evl.fi
050 521 6046

8.12.2023 09.21