Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Kyrkans familjerådgivning 80 år

Temat för Borgånejdens familjerådgivningscentrals jubileumsår är Naturen i parförhållandet!

familjerådgivning 80 år.jpg

Temat för Borgånejdens familjerådgivningscentrals jubileumsår är Naturen i parförhållandet! Du kan följa uppdateringar och roliga naturuppgifter på vår Facebooksida. Vi ordnar evenemang med naturtema och låter naturen förbättra parrelationer.

I april börjar en svenskspråkig parrelationskurs med naturtema. Kursen är avsedd för par som vill förstärka kontakten och lära sig att förstå varandra bättre. Gruppen samlas med två veckors mellanrum. Gruppen träffas utomhus och på kursen används metoden Metsämieli. Gruppen leds av familjerådgivare Anita Björkestam.

Behoven av familjerådgivning har ökat

Att kyrkans familjerådgivning fortsättningsvis behövs visar det ökande antalet klienter.

Under 2023 ökade antalet klienter med över 560 jämfört med året innan. Sammanlagt hade kyrkans familjerådgivning 18 000 klienter ifjol. Antalet klienter ökade också i Borgå. Den vanligaste orsaken till familjerådgivning var liksom tidigare år kommunikationsproblem. Den näst största orsaken var skilsmässofrågor.

År 2023 var 35 procent av familjerådgivningens klienter i åldern 30–39 år. Andelen klienter över 69 år hade ökat med en procentenhet, likaså männens andel. Medling i familjefrågor ökade märkbart.

Familjerådgivningen i Borgå får bättre kundrespons än medeltalet

Familjerådgivningen samlar på nationell nivå regelbundet in klientrespons och under 2023 svarade 847 personer. De som gav klientrespons var nöjda med att man under samtalet talade om sådant som var viktigt för dem själva och att de blev hörda och förstådda. Dessutom var klienterna nöjda med såväl kontakterna som med tidsbokningen.

Medelvärdet på responsen var 4,7 på en skala på 1–5. Till exempel fick ett påstående om att det första besöket ordnades tillräckligt snabbt medeltalet 4,3 och ett påstående om att situationen har lättat medeltalet 4,2. De utvärderingar som Borgånejdens familjerådgivningscentral fick var lite bättre än de nationella medeltalen. ”Det första besöket ordnades tillräckligt snabbt” fick medeltalet 4,5 och ”situationen har lättat” medeltalet 4,3. ”Jag kunde rekommendera tjänsten till andra” fick medeltalet 4,9.

Av de öppna svaren framgick att klienterna var mycket nöjda med familjerådgivningens anställda och med att tjänsten är gratis.

Tjänsten erbjuds åt alla

I nuläget har kyrkan sammanlagt 37 familjerådgivningscentraler och närmare 180 utbildade anställda jobbar runt om i Finland. Familjerådgivning ges på finska, svenska, engelska, spanska och ryska – och med hjälp av tolk. Över hälften av familjerådgivningscentralerna har avtal med välfärdsområdena om medling i familjefrågor och/eller familjerådgivning. Borgånejdens familjerådgivningscentral har också ett avtal med Östra Nylands välfärdsområde och Pornaisten seurakunta.

#familjerådgivning80år #perheneuvonta80vuotta #natureniparförhållandet

Mer information:

Harri Virtanen
Harri Virtanen
Chef för borgånejdens familjerådgivningscentral
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

19.3.2024 10.22