Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Positivt resultat för Borgå kyrkliga samfällighet år 2023 tack vare gynnsam utveckling av kyrkoskatteintäkter

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 21.3.2024. I den här nyheten kan du läsa mer om bokslutet och renoveringen av Lilla kyrkan. Hela protokollet kan läsas på våra nätsidor när det är färdigt. 

Kyrkosal under renovering, ljus strömmar in från fönster.

Lilla kyrkan vattenskadades 27.11.2023 och renoveringen har inletts. Foto: Krista Eloneva.

Tack vare gynnsam utveckling av kyrkoskatteintäkter visar Borgå kyrkliga samfällighet ett bra resultat för 2023

Borgå kyrkliga samfällighets resultat för 2023 visar överskott. Det goda resultatet förklaras av bättre kyrkoskatteintäkter än väntat.

Kyrkoskatteintäkterna och den statliga finansieringen uppgick år 2023 sammanlagt till 12 miljoner euro, vilket är 9,3 % mera än år 2022.

Verksamhetskostnaderna inom driftsekonomin ökade med 0,2 miljoner euro (2,5 %) medan verksamhetsintäkterna var cirka 1,361 miljoner euro mindre än år 2022. Det exceptionellt stora beloppet för 2022 förklaras av poster av engångskaraktär som har bokförts från försäljningsvinster. 2023 uppnådde Borgå kyrkliga samfällighet inte målet att sälja fastigheter. Det positiva årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna. Investeringarna uppgick till sammanlagt 3,3 miljoner euro, varav de största var den grundliga renoveringen av servicebyggnaden på begravningsplatsen som blir färdig på våren 2024, ändringar i utrymmen i församlingshemmet och förnyande av Lilla kyrkans tak.

Den kyrkliga samfällighetens framtida utmaningar

Även om samfällighetens ekonomi är stabil för tillfället har samfällighetens framtida utmaningar fortfarande att göra med att hålla ekonomin i balans. Borgå kyrkliga samfällighet har anpassat sig i förebyggande syfte bland annat genom att avyttra underutnyttjade fastigheter. Höjda kostnader påverkar dock direkt vår ekonomi liksom stora investeringar som har planerats för kommande år. De fastigheter som samfälligheten äger äter fortfarande en betydande del av samfällighetens medel med sina underhållskostnader och renoveringar.

En annan utmaning är det minskande medlemsantalet. Församlingarnas medlemsantal minskade med 597 medlemmar under räkenskapsperioden. Till Borgå församlingar hörde sammanlagt 33 132 medlemmar i slutet av året. Medlemmarnas andel av befolkningen i Borgå stad var 64,6 %. Motsvarande tal år 2022 var 65,8 %.

Under närmaste åren når många anställda i samfälligheten pensionsålder. Samfälligheten konkurrerar om yrkesskicklig arbetskraft till uppgifter inom olika yrkesområden med andra arbetsgivare på arbetsmarknaden.

Sparade energi och främjade återbruk

Arbetet med att verkställa samfällighetens miljöprogram fortsatte under året. I församlingshemmet på Lundagatan bytte man i samband med renovering ut belysning till energisnåla LED-lampor. Planeringen av mer energieffektiv belysning till kyrkbacken och Mariagården inleddes också, men arbetet genomförs under år 2024.


Församlingens stora loppis arrangerades i Svenska församlingshemmet i september. Foto: Simon Lampenius.

Återvinning främjades under året genom arrangerande av Församlingarnas stora loppis där överblivna möbler och föremål såldes. Loppmarknaden väckte stort intresse och det bildades långa köer utanför Svenska församlingshemmet där evenemanget hölls.  

Under året slutfördes också en mellanutvärdering av miljödiplomet.

Nyckeltal i bokslutet 2023: 

 

2023

2022

Årsbidraget, euro/medlem

76

89

Soliditetsgrad, %

92

89

Lånestock, euro/medlem

6

15

Investeringsutgifter (milj. €)

3,3

0,8

 

 

 

Verksamhetsintäkter (milj. €)

0,866

2,227

Verksamhetskostnader (milj. €)

-9,371

-9,143

Skatteintäkter och statlig finansiering (milj. €)

11,987

11,018

Årsbidraget (milj. €)

2,520

3,024

Räkenskapsperiodens över/underskott (milj. €)

0,929

1,374

 

 

 

Medlemsantal:

2023

2022

Porvoon suomalainen seurakunta

21 590

21 966

Borgå svenska domkyrkoförsamling

11 542

11 763

Medlemskap i kyrkan % i Borgå

64,6

65,8

 

Mer information:

Kommunikationschef Simon Lampenius
0400 56 67 35

Lilla kyrkan renoveras för att kunna användas mångsidigare

Lilla kyrkan är fortsättningsvis ur bruk efter vattenskadan den 27.11.2023. Vattenmassorna spred sig längre ut i kyrksalen än vad som tidigare uppskattats. Nu planerar man göra en mer omfattande renovering av kyrkan.

– I praktiken har vi varit tvungna att öppna upp hela kyrksalens golv och ta bort isoleringens. I sakristian är allt nedmonterat förutom timmerkonstruktionerna, säger fastighetschef Krista Eloneva.  

Större ändringsarbeten i Lilla kyrkan

I och med det här har både beslutsfattare och tjänstemän yrkat på att det är skäl att utreda om man kunde snabba på processen att inleda de förändringsarbeten som redan beslutits om gällande Lilla kyrkan.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt nämligen 10.12.2020 i samband med beslutet om verksamhetsplanen och budgeten ett mål för utveckling av området kring domkyrkan. ”Samtidigt är det bra att utveckla möjligheterna för mångsidig användning av lilla kyrkan”

Åsikter kartläggs med ett servicedesignprojekt

Gemensamma kyrkorådet fattade beslut om att genomföra funktionella ändringar i Lilla kyrkan samband med renoveringen av vattenskadan. I investeringsplanen för 2024 har det reserverats ett anslag på sammanlagt 120 000 euro för funktionella ändringar. Det här innebär att lilla kyrkan är ur församlingsbruk minst ett kalenderår.

För att kartlägga olika användargruppers behov av utrymmet genomför man ett servicedesignprojekt, som sedan styr arkitektplaneringen. Borgåbor och andra intresserade har möjlighet att höra var utvecklingsarbetet ligger samt diskutera det under ett öppet publiktillfälle i Församlingshemmet på Lundagatan onsdagen 10.4 klockan 17.30. Dessutom kommer det ges möjlighet att ge sina åsikter via en enkät.

Mer information:

Krista Eloneva
040 4889 009

21.3.2024 18.27