Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 8.10: Fastighetsstrategin går framåt och skatteprocenten hålls på samma nivå

8.10.2020 19.37

Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 8.10.2020. I det här pressmeddelandet öppnar vi upp det som kan intressera allmänheten i Borgå. Protokollet uppdateras på vår webbplats genast då det blir klart och godkänt.

Beslut gällande fastighetsstrategin: Fastigheten på Runebergsgatan 24 utvecklas för försäljning och ersättande utrymmen för domkyrkoförsamlingens söks

Svenska församlingshemmet på Runebergsgatan 24 avyttras samtidigt som man med flera åtgärder går in för att garantera fungerande utrymmeslösningar för domkyrkoförsamlingen också i fortsättningen. 
På torsdagskvällens möte behandlades samfällighetens fastighetsstrategi. När världen förändras ändrar också behovet av utrymmen och fastigheter. Fastighetsstrategins målsättning är att skapa hållbara förutsättningar för församlingsverksamhet långt in i framtiden.
Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt i enlighet med gemensamma kyrkorådets förslag att:

1.    Anteckna följande ärendehelheter för kännedom. 

  • de båda församlingarnas samt samarbetskommissionens utlåtanden om de tre utvecklingsalternativen gällande fastigheterna,
  • den kategorisering av fastigheterna som presenterades vid gemensamma kyrkorådets seminarium 16.8.2020 och
  • församlingsrådets i Borgå svenska domkyrkoförsamling beslut 8.9.2020 om att tillsätta en kommission för att utreda möjligheterna att hyra kompenserande verksamhetsutrymmen då verksamheten i Svenska församlingshemmet på Runebergsgatan 24 upphör.

2.    beslöt med grund i de tre punkterna under beslut nr 1 att fatta beslut om följande ärendehelheter, för att garantera tillräckliga verksamhetsförutsättningar för Borgå svenska domkyrkoförsamling då Svenska församlingshemmets fastighet på Runebergsgatan 24 avyttras

  • ge den strategiska ledningsgruppen vid Borgå kyrkliga samfällighet fullmakt att koordinera följande under slutet av år 2020 och år 2021:
    • söka hyresutrymmen för verksamheten vid Borgå svenska domkyrkoförsamling. Domprostgårdens användningsmöjligheter beaktas likaså. Vid sökandet efter lämpliga hyresutrymmen utnyttjas och hörs den kommission som tillsatts av församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling
    • inom ramen för budgetramarna garanteras jämbördiga vaktmästar- och kökstjänster garanteras i såväl de hyrda utrymmena som i Domprostgården
    • i utrymmena på Lundagatan 5 reserveras tillräckliga och sammanhängande utrymmen som arbetsrum för de anställda vid Borgå svenska domkyrkoförsamling.

3.    beslöt att avstå från de tidigare planerna på tillbyggnader i anslutning till fastigheten på Lundagatan 5.
4.    beslöt att bevilja tillstånd att anhålla om ändring av gällande planer för tomten Runebergsgatan 24 för att göra det möjligt att utveckla och sälja fastigheten.

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknade kategoriseringstabellen över fastigheterna för kännedom med följande inledning: Den del i den bifogade kategoriseringstabellen över fastigheterna som gäller kategoriseringen av fastigheter dvs. indelningen av dem i olika grupper (A, B, C och D) är inte ännu gemensamma kyrkorådets slutliga beslut i ärendet utan först lokalitetsingenjörens tjänstemannaberedning. 


Gemensamma kyrkofullmäktige vill, som en enad grupp, se med tillförsikt in i framtiden.

Mer information: 
Rebecca Haaranen, 040 488 9009
Sari Mankinen, 0400 15 62 57

Kyrkoskatten fortsättningsvis på samma nivå: 1,45%

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att fastställa kyrkoskattesatsen för år 2021 till 1,45 %.

Kyrkoskatteintäkternas andel är betydande i den kyrkliga samfällighetens ekonomi. I 2019 års bokslut utgjorde kyrkoskatteintäkterna 82,6 % av de totala intäkterna. Enligt prognosen hör 68,2% av befolkningen till kyrkan i slutet av det här året. Budgetramarna för år 2021 har uppgjorts enligt en skattesats på 1,45 %, vilken är densamma som tidigare år.

─ I likhet med många andra aktörer behöver också vi anpassa vår verksamhet i framtiden. Medlemsantalet minskar, i slutet av 2019 hörde 69,2% av stadens befolkning till kyrkan. Fram till 2025 förväntas skatteinkomsterna minska med ungefär 8%, säger samfällighetens ekonomichef Siv Nyqvist. 

Med kyrkoskatteintäkterna finansierar församlingarna sin verksamhet och medlen kommer många till nytta. Till exempel ordnas grupper och läger för barn, man ger bidrag till mindre bemedlade via diakoniarbetet, samt sköter om gravgårdar och upprätthåller kulturhistoriskt viktiga byggnader.


Mer information: 
Siv Nyqvist, 0400 476 271
Sari Mankinen, 0400 15 62 57