Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådet 18.2: Beslut om försäljning av fastigheter - beslut om organisationsmodell för fastighetsväsendet bordlades

18.2.2021 19.26

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 18.2.2021. Här lyfter vi fram några av besluten.

Beslut om försäljning av utrymmen

Gemensamma kyrkorådet sammanträdde torsdagen 18.2 och godkände försäljning av flera fastigheter. Det är frågan om verkställande av det beslut som Gemensamma kyrkofullmäktige fattade enhälligt 28.1.

På mötet fattades beslut om att tjänstemännen får börja verkställa försäljningsprocessen på följande objekt:


1.    Gula huset på Näsebacken med tomt, ca 500 - 1 000 m2 enligt avtal om delning av besittning, på adressen Näsebackavägen 6
2.    Kaplansgården och byggplats, på adressen Finnbyvägen 3
3.    Restaurangbyggnaden Furunäs på Näsebacken på stadens arrendetomt, på adress Näsebackavägen 7, Borgå 
4.    Gårdskarlsbyggnaden i Pellinge med tomten som innehåller strandbiten, ca 5 000 m2 enligt avtalet om delning av besittning, på adressen Jiviksvägen 18, Pellinge


Försäljningen sker på basen av offerter, och Borgå kyrkliga samfällighet förbehåller sig rätten att både godkänna eller förkasta offerter. 


Mer information:
Sari Mankinen
0400 15 62 57


Omorganiseringen av fastighetsväsendet bordlades

Beslut om att inleda samarbetsförhandlingar inom Borgå kyrkliga samfällighets fastighetsväsende fattades av Gemensamma kyrkorådet 21.1.2021. Syftet är att effektivera verksamheten, göra ändringar i arbetsavtalen och delvis utlokalisera tjänster. Med förändringarna strävar man efter årliga inbesparingar på 150 000 euro i lönekostnader.

─ Behovet av effektiveringen baserar sig på förändringar i verksamhetsmiljön, som delvis påverkar uppdateringen av vår aktuella fastighetsstrategi. På samma möte har vi fattat beslut om att sälja flera fastigheter i samfällighetens ägo. Då fastighetsmassan som kräver service minskar innebär det också ändringar i fastighetsväsendets uppgifter, säger Rebecca Haaranen, t.f. lokalitetsingenjör på samfälligheten. 

─ Det finns också behov av att göra servicebeskrivningarna mer mångsidiga för alla inom fastighetsväsendet för att så flexibelt som möjligt kunna svara mot verksamhetens behov.

Med effektiveringsåtgärderna vill man också säkra de ekonomiska möjligheterna för grundverksamheten och hjälparbetet i församlingarna, även när medlemsantalet sjunker, och utan att höja skatteprocenten.

Enligt beslutsförslaget skulle gemensamma kyrkorådet fatta beslut om en ny organisationsmodell för fastighetsväsendet. Efter diskussion valde gemensamma kyrkorådet att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på nytt på ett extra insatt möte för gemensamma kyrkorådet torsdagen 25.2.

Mer information:
Karl-Johan Wickström
Personalchef
040 684 4088

Rebecca Haaranen
040 711 2808
 

Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är färdigt.