Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Piiroskuva Porvoo-maisemasta ympäristösymboloineen, tuulivoima, maalämp, teksti kuvassa Kirkko Porvoossa Ky...

Gemensamma kyrkofullmäktige: Borgå kyrkliga samfällighets bokslut godkändes

3.6.2021 17.14

Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 3.6.2021. Här lyfter vi fram några av besluten. 

Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 3.6.2021. Här lyfter vi fram några av besluten. 

Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är färdigt.

Kaplansgården säljs för 651 000 euro

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt under sitt möte 3.6 att fastigheten på Finnbyvägen 3, Kaplansgården, säljs till Sara och Anders Karlsson. Karlssons anbud på 651 000 var det högsta bland totalt tio anbud som kom in.

Tomten på Finnbyvägen 3 är 3892 m2. Till fastigheten hör ett egnahemshus på 179,5m2, vilket är byggt 1890.

Beslutet ska underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse. Försäljningen av kaplansgården hör till förverkligandet av samfällighetens fastighetsstrategi.

Mer information:
Sari Mankinen
0400 15 62 57
Krista Eloneva
040 488 9009

Borgå kyrkliga samfällighets resultat år 2020 

Borgå kyrkliga samfällighets resultat år 2020 visade ett litet överskott efter att de tre föregående åren visat ett underskott. Överskottet uppgick till 152 000 euro. Coronapandemin orsakade många osäkerhetsfaktorer även för församlingsekonomier. På våren uppskattades att kyrkoskatteintäkterna minskar åtminstone med 2 %. Enligt prognoserna syntes inte coronapandemins inverkan i nivån för redovisning av kyrkoskatter år 2020. Kyrkoskatteintäkterna uppgick till 9,6 miljoner euro vilket är ca 2 % mer än år 2019.

Verksamhetskostnaderna underskred budgeten med ca 9 %, närmast på grund av avbrott i verksamheten. Verksamhetskostnaderna var ca 4 % mindre än år 2019. Personalkostnaderna har minskat med ca 2 % och inköp av tjänster har minskat med 9 % jämfört med år 2019.

Samfällighetens ekonomiska situation och framtida utmaningar

Den kyrkliga samfällighetens framtida utmaningar gäller fortfarande balansering av ekonomin. Gemensamma kyrkorådet har satt målet att ekonomin ska vara balans senast år 2022. I budgeten för 2021 har den kyrkliga samfälligheten gjort effektiva insatser för att nå målet bl.a. när det gäller fastighetsväsendet.

År 2020 uppgick kyrkoskatteintäkterna och statlig finansiering sammanlagt till 10,6 miljoner euro som är ca 206 000 euro mer än år 2019. Verksamhetsbidraget för 2020 var 1,3 miljoner euro.
Församlingarnas medlemsantal minskade under räkenskapsperioden med 294 medlemmar, vilket var färre än under. Vid årets slut hade Borgå församlingar sammanlagt 34 578 medlemmar. Medlemmarnas andel av befolkningen i Borgå stad var 68,32 %, medan motsvarande tal år 2019 var 69,2 %. Av hela Finlands befolkning hörde 67,6 % till kyrkan i slutet av året (68,6 % 2019).

Utveckling av fastigheterna och miljöfrågor

Utvidgningen av begravningsplatsen framskred år 2020. Utvidgningsområdets areal är ca 3,8 ha. När utvidgningsområdet är färdigt beräknas det att området säkrar tillgång till gravplatser långt in i framtiden. 

I uppdateringen av fastighetsstrategin har man fortfarande år 2020 strävat efter att lösa hur lokaler i den kyrkliga samfälligheten kunde användas mer effektivt och fastigheternas underhållskostnader minskas. Under höstterminen beslutades det att fastigheterna delas in i fyra olika kategorier i enlighet med om de bevaras eller avyttras. Fem fastigheter ska avyttras, ett beslut om försäljningsåtgärderna har fattats på våren 2021. I slutet av år 2020 inleddes också organisationsförändringen av fastighetsväsendet. Arbetet blev slutfört i början av 2021 och det innebar minskning av personal och utlokalisering av tjänster.

Rivningen av Karijärvi huvudbyggnad framskred under slutet av år 2020 med val av rivningsentreprenör. Rivningen av byggnaden genomförs under våren 2021.

Borgå kyrkliga samfällighet har samarbetat med Borgå stad när det gäller planläggning under år 2020 genom att delta i idéplanering för Borgå stationsområde och området vid Näse gård. Planerna fungerar som underlag för Borgå stads detaljplan för områdena i fråga vilka uppgörs i sinom tid.

Beredningen av miljöprogrammet som inleddes i fastighetsväsendet år 2019 ledde till Kyrkans miljödiplom som Kyrkostyrelsen beviljade Borgå kyrkliga samfällighet. Miljödiplomet är i kraft 2020 - 2024.

Samfällighetens kommunikation 

Borgå kyrkliga samfällighet var med och ordnade Borgå ljus-festivalen tillsammans med Borgå stads turism- och marknadsföringsenhet. Festivalen ordnades 14–15.2.2020. Borgå domkyrka var ett av de största ljuskonstverken och intresserade festivalfolket. Vid omröstningen rankades domkyrkan som det näst populäraste konstverket under festivalen. Borgå ljus-festivalen var väldigt populär och välbesökt.

Ärenden som gäller Borgå kyrkliga samfällighets fastigheter och utvidgningen av Näsebackens begravningsplats fick också mycket uppmärksamhet i medierna år 2020.


Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Sari Mankinen, tfn 0400 156 257
Ekonomichef Siv Nyqvist, tfn 0400 476 271