Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Gul träbyggnad, trädgård, bord, sommar.

Gemensamma kyrkorådet 26.8: Miljövänligare uppvärmningsform till Domprostgården

26.8.2021 18.28

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 26.8.2021. Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är färdigt. 

Uppdatering 27.8 kl. 9.53

Under rubriken Mariagårdens tak repareras

byggande -> att låta bygga, så som t.ex. övervakning.

Den här meningen lades till:

Ändringen i budgetanslaget behöver ännu godkännas av gemensamma kyrkofullmäktige.

Miljövänligare uppvärmningsform till Domprostgården

Gemensamma kyrkorådet beslöt att låta byta ut oljeuppvärmningen till ett system med luft-vattenvärmepump i Domprostgården. Oy LVIS-K.A. Stendahl-VVSEL AB valdes till entreprenör för projektet. 

För att nå målen i samfällighetens miljöprogram bör man avstå från oljeuppvärmning som energiform i samfällighetens fastigheter. Luft-vattenvärmesystemet har relativt förmånliga startkostnader och tillräckligt effektivt för Domprostgårdens behov. Apparaturen är eldriven vilket gör att det via elinköp är möjligt inverka på energiproduktionens miljö- och kvalitetsaspekter.

Samfälligheten har beviljats ett stöd av Business Finland för att ändra uppvärmningsform i Domprostgården. Stödet är drygt 6000 euro. Stödet är en andel på 15 % av de kostnader som gäller installationen av vatten-luftvärmepumpen. Totalt beräknas projektet kosta knappt 70 000 euro, vilket är inom anslaget som reserverats i investeringsbudgeten. 

Mer information:

Krista Eloneva
040 488 90 09


Gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård såld för 244 000 euro

Gemensamma kyrkorådet beslöt under sitt möte 26.8 att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fastigheten på adressen Jiviksvägen 26 på Pellinge, den så kallade gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård säljs. Köpare är Jan och Satu Lucenius, som lämnade in det högsta anbudet på 244 000 euro. Totalt två anbud lades på fastigheten före tidsfristen löpte ut 18.6.

Tomten fördelas mellan försäljaren och köparen genom ett avtal om delning av besittning. Köparens andel av tomten är cirka 6 000 m2 och i det ingår egen strand på ungefär 30 meter. På fastigheten finns en bostadsbyggnad på 151 m2. Huset är byggt 1988.

Beslutet i gemensamma kyrkorådet innebär att försäljningsprocessen kan gå vidare till gemensamma kyrkofullmäktige. Beslutet ska underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse. 

Försäljningen av gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård hör till förverkligandet av samfällighetens fastighetsstrategi.

Mer information:
Sari Mankinen
0400 15 62 57

Krista Eloneva
040 488 9009

Borgå stad köper gamla Mätäjärvi avstjälpningsplats

Gemensamma kyrkorådet beslöt under sitt möte 26.8 att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att till Borgå stad sälja ett outbrutet område där den före detta avstjälpningsplatsen Mätäjärvi har funnits. Ytan för områdena invid Gamla Helsingforsvägen är drygt 31 000 m2 och köpesumman är 181 134 euro.

Enligt ett beslut av NTM-centralen i Nyland ska Mätäjärvi avstjälpningsplats iståndsättas till sådant skick att området inte orsakar skador för miljön eller risk för förorening av grundvattnet.  Borgå stad har år 2019 beviljats miljötillstånd av Regionförvaltningsverket i Södra Finland för iståndsättning av avstjälpningsplatsen. 

Borgå stad vill inleda reparationsåtgärderna som krävs på området inom den närmaste framtiden. Det är mest ändamålsenligt att sköta reparationsarbetena, underhållet och den långsiktiga övervakningen av den före detta avstjälpningsplatsen ifall Borgå stad äger området.

Beslutet i gemensamma kyrkorådet innebär att försäljningsprocessen kan gå vidare till gemensamma kyrkofullmäktige. Beslutet ska underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse. 

Mer information:
Sari Mankinen
0400 15 62 57

Krista Eloneva
040 488 90 09

Fullmäktigeinitiativ: mer information om kristendom och missionsarbete i Borgå domkyrka

Tjugotvå fullmäktigeledamöter vill genom ett fullmäktigeinitiativ att information om kristendomen och missionsarbete lyfts fram på olika språk i Borgå domkyrka. 

I initiativet konstaterar man att Borgå domkyrka besöks årligen av 200 000 personer, turister både från Finland och från utlandet, såväl som egna församlingsmedlemmar. Kyrkans huvuduppgift är att förkunna evangeliet. Därmed föreslår man i motionen att det alltid ska finnas information på olika språk om kristendomen och missionsarbete samt kontaktuppgifter till finska och internationella kristna samfund i domkyrkans vapenhus. 

Dessutom vill man att syftet med donationskistan som finns i vapenhuset lyfts fram tydligare och på olika språk.

Gemensamma kyrkorådet beslöt att begära utlåtande till ärendet av församlingsråden i Borgå svenska domkyrkoförsamling och Porvoon suomalainen seurakunta.

Mer information:
Sari Mankinen
0400 15 62 57


Mariagårdens tak repareras

Gemensamma kyrkorådet beslöt att ändra anslag i budgeten för att koncentrera medlen till att förnya vattentaket i Marigården i Gammelbacka. 

Taket i Mariagården har flertalet år redan drabbats av läckage. Trots reparationer har läckagen inte fåtts under kontroll. Det här ökar risken att byggnaden tar skada och att det i framtiden uppkommer fler problem.

Efter en omfattande konditionsgranskning av vattentaket samt sköljning och filmning av dräneringsrör och regnvattensystemet är det mest ändamålsenliga att förnya vattentaket helt och hållet. Genom att flytta anslag i budgeten från moment som inte är lika brådskande kan 200 000 euro användas för att starta projektet och att uppgöra en preciserad kostnadskalkyl. De medel som blir över förflyttas till nästa års budget, då projektet fortskrider.

Kostnadskalkylen för att förnya plåttaket varierar för tillfället mellan 200€/m2 - 300€/m2, vilket ger en total kostnad på mellan 200 000 € - 350 000 €. Dessutom tillkommer kostnader för planering och att låta bygga, så som t.ex. övervakning.

Ändringen i budgetanslaget behöver ännu godkännas av gemensamma kyrkofullmäktige.

Mer information:

Krista Eloneva
040 488 90 09

Foton för medier