Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Skogsglänta.

Med ansvarsfull skogsvård mot en kolneutral kyrka

26.10.2021 12.35

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände skogsbruksplanen för de kommande tio åren. 

Lagenlig skogsbruksplan

För att uppfylla målsättningen i skogslagen behöver den kyrkliga samfällighetens skogar skötas enligt en fastställd skogsbruksplan. Skogsbruksplanen, som bör vara uppgjord av ett samfund eller en person med professionell sakkunskap om skogsbruk, ska fastställas av gemensamma kyrkofullmäktige. Borgå kyrkliga samfällighet har beställt en skogsbruksplan för åren 2022–2032 av Stora Enso Oyj Metsä. 

I en elektronisk tjänst är planen alltid uppdaterad

Skogsbruksplanen fungerar i StoraEnso Metsäs virtuella tjänst eMetsäpalvelu. Vid uppgörandet av skogsbruksplanen har man beaktat målsättningarna i den kyrkliga samfällighetens miljöprogram. 
 
- Skogsbruksplanen visar vid det här skedet den maximala avkastningspotentialen för den valda tidsperioden, så att skogen vårdas ansvarsfullt i enlighet med skogslagen. Fördelen med den virtuella tjänsten är att skogsbruksplanen lever utgående från åtgärder som har eller inte har genomförts. Det vill säga att situationen idag inte nödvändigtvis är samma som situationen om en månad, berättar Krista Eloneva, fastighets- och anskaffningschef vid Borgå kyrkliga samfällighet. 
 
Med hjälp av skogsbruksplanen kan den kyrkliga samfälligheten besluta om åtgärder som ska genomföras – om avverkningar eller till exempel om planteringar.  

Vid skogsvårdsåtgärder beaktas förutom ekonomi skogsnaturens mångfald samt kultur- och rekreationsvärden

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände skogsbruksplanen vid sitt sammanträde 14.10.2021. Fullmäktige beslutade om den själva lagstadgade skogsbruksplanen.
 
- Den kyrkliga samfälligheten ansluter sig till Stora Ensos FSC-gruppcertifiering. FSC-gruppcertifieringen berättar för träproduktens slutanvändare att träet härstammar från en skog där den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten har beaktats på många olika sätt. Minimikravet är att 10 % av skogsytan omfattas av skydd och kontinuerlig beståndsvård, förklarar Eloneva. 
 
Miljöarbetsgruppen som består av beslutsfattare och anställda inom församlingarna och den kyrkliga samfälligheten drar upp linjer för villkoren för skyddsmålen som antecknas i certifieringsavtalet. Församlingarnas verksamhetsmässiga målsättningar antecknas också i certifieringsavtalet. 

Genom att vårda skogar behålls också deras värde

Ovårdad skog sjunker i värde, till exempel rekreationsbruksvärde och risken för naturliga skador, så som vindskador, rötskador, växtsjukdomar och skadeinsekter, ökar. När trädbeståndet gallras och säljs till industrin, får virket FSC-certifikat och den kyrkliga samfälligheten får en förhöjd försäljningsersättning för virket. Försäljningsintäkterna kan i sin tur användas bland annat för att täcka skogsvårdskostnader, säger Krista Eloneva.
 
När skogen blir äldre växer träden långsammare. För att främja kontinuerlig tillväxt  behöver skogen föryngras – i den snabba tillväxtfasen binder skogen mer utsläpp.

Mot kolneutral kyrka – skogarna är en viktig förutsättning för framgång

Borgå kyrkliga samfällighet beviljades kyrkans miljödiplom år 2020. Hela Finlands evangelisk-lutherska kyrkan har målet att vara kolneutral år 2030. Församlingarnas skogar är viktiga för att målen uppnås.
 
- Skogarna är kolsänkor, därför vårdar man dem och vill behålla dem. Målet om klimatneutralitet skulle kanske inte vara möjligt utan skogsegendom, säger Eloneva. 

Borgå kyrkliga samfällighet har inte en betydande mängd skogsegendom

Borgå kyrkliga samfällighet har inte en betydande mängd skogsegendom, sammanlagt ca 64 ha. Borgå kyrkliga samfällighets skogsegendom ligger vid kursgårdsfastigheterna. 
 
Mer information ger:
 
Krista Eloneva
040 488 9009