Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Klockstapel i solnedgång.

Borgå kyrkliga samfällighets verksamhets- och ekonomiplan 2022–2024

28.10.2021 19.44

Gemensamma kyrkorådet vid Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 28.10.2021. Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är färdigt.

Borgå kyrkliga samfällighets verksamhets- och ekonomiplan 2022–2024

Gemensamma kyrkorådet fattade vid sitt möte 28.10 beslut om att sända samfällighetens verksamhets- och ekonomiplan till församlingsråden för utlåtande. 

I budgetförslaget finns både åtstramningar och investeringar

Budgeten för 2022 visar ett underskott på 0,7 miljoner euro. Underskottet täcks med tidigare års överskott. Bokslutet för år 2020 visade ett litet överskott.

─ Vi behöver kontinuerligt arbeta med att balansera ekonomin. I och med ett minskande medlemsantal minskar också kyrkoskatteintäkterna. Men vi satsar också på att göra investeringar som på lång sikt ska minska våra utgifter, säger Sari Mankinen, samfällighetens förvaltningsdirektör. 

Investeringar både i fastigheter…

Begravningsplatsens område, oanvänt gravområde, kalt. Gravgården växer. Så här såg utvidgningsområdet ut i april 2021. Foto: Mika Laine.

I investeringsbudgeten ingår investeringar för 2,1 miljoner euro år 2022. Flera investeringar koncentrerar sig till Näsebackens begravningsplats.

Precisering av planerna för utvidgningsområdet på Näsebackens begravningsplats fortsätter år 2022. Dessutom gör man arbeten för att slutföra minneslunden för askspridning. Ett betydande projekt under kommande år är att en planera en grundlig renovering av servicebyggnaden på begravningsplatsen. Själva grundrenoveringen kommer att genomföras i faser under flera år.

Övriga investeringar är att påbörja planeringen av reparation av klockstapeln och damklockan vid Borgå domkyrka. Förnyande av yttertaket i Mariagården börjar planeras redan under 2021 men själva arbetena utförs under år 2022. 

─ Satsningar på våra fastigheter nu hjälper till att balansera ekonomin i framtiden. Det lönar sig att hålla byggnaderna i skick och satsa på energieffektivitet, eftersom det gör att framtida kostnader är lättare att förutse och hantera. Samtidigt upprätthåller vi värdet på fastighetsmassan, förklarar Krista Eloneva, fastighets- och anskaffningschef vid Borgå kyrkliga samfällighet.

Investeringarna 2022–2024 uppgår sammanlagt till ca 5,2 miljoner euro.

… och i personalens välmående

I budgetförslaget har man lyckats minska kostnaderna för driftsbudgeten 400 000 euro samtidigt som det ordnas kyrkliga val och satsningar på personalens välmående görs.

Under år 2022 hålls församlingsval och ett anslag på ca 60 000 euro har reserverats för omkostnader för valet. Kostnaderna för företagshälsovården beräknas också öka då vi investerar mer i personalens välmående. 

─ Vi har genom en enkät utrett vår personals välbefinnande i arbetet i undantags- och distansarbetsförhållanden. Flera anställda har upplevt undantagsförhållandena och distansarbetandet som särskilt utmanande. Skillnaden har främst märkts i församlingarna där förändringar i arbetsuppgifter och -metoder har varit stora. Sjukfrånvaron är också på väg att öka. Därför gör vi satsningar för att försöka stävja den och öka välbefinnandet i arbetet, säger Karl-Johan Wickström, personalchef vid Borgå kyrkliga samfällighet.

ICT tjänsterna är en stor post i driftsbudgeten, likaså serviceavgifter till Kyrkans servicecentral och försäkringskostnader. Dessa är alla nödvändiga för upprätthållande av församlingarnas och samfällighens verksamhet. 

Personalkostnaderna är den största utgiftsposten i driftsbudgeten. Minskade personalkostnader, främst genom omorganiseringen inom fastighetsväsendet som genomfördes år 2021 bidrar till inbesparingarna.    

Avgifterna för begravningstjänster på samma nivå som tidigare

I gravvårdsfondens budgetförslag uppgår verksamhetsintäkterna till sammanlagt 331 000 euro och verksamhetskostnaderna till sammanlagt 329 627 euro. Gravvårdsfondens årsbidrag är positivt 1 373 euro. 

Avgifterna för gravskötsel förblir oförändrade år 2022. Det görs inte heller några ändringar i begravningsprislistan, utan nuvarande avgifter gäller även 2022. 

Centrala siffror i budgeten 2022:

Verksamhetsintäkter             1,5 miljoner euro (0,7 milj försäljningsvist av engångskaraktär)
Verksamhetskostnader              -9,5 miljoner euro
Verksamhetsbidrag              -8,0 miljoner euro
Skatteintäkter och statlig finansiering 10,3 miljoner euro
Beskattningskostnader och avgifter till Centralfonden -1 miljon euro
Underskottet efter avskrivningarna och avskrivningsdifferensen  -0,7 miljoner euro
   

 

Mer information

Sari Mankinen, tfn 0400 156 257 
Siv Nyqvist, tfn 019 6611 208 
Markku Blom, tfn 0400 494 694
(Gravvårdsfonden)