Begravningssätt

Tilläggsuppgifter i gravkontoret

Lundagatan 5, 06100 Borgå

Den avlidna kan begravas i kista eller i askurna. Det är också möjligt att strö ut de avlidnas aska i minneslunden för askspridning.

Kistbegravning

Jordfästningen förrättas i regel i Näsebackens begravningskapell. Kistan är färdigt placerad i kapellet när de anhöriga anländer, såsom också de blomsteranordningar, som de anhöriga önskat att i förväg skall levereras till jordfästningstillfället. Blommorna finns antingen i kapellets tamburutrymme eller i blomsterförvaringen på bottenvåningen.
 
Efter jordfästningsakten, då kapellets vaktmästare öppnar dörrarna, intar bärarna sina platser och kistan med den avlidna följes, vägledd av vaktmästaren, till graven.
 
Det är bra om de anhöriga på förhand kommer överens om praktiska arrangemang med alla dem som har att göra med jordfästningen. I det fall att jordfästningen avviker från det normala (blomnedläggning i kapellet, musikprogram, tal osv.) bör man meddela om detta i samband med tidsreserveringen.

Kremering

Jordfästningen vid kremering är likadan som vid en kistbegravning. Blomnedläggningen sker dock alltid i kapellet. Efter jordfästningen, då vaktmästaren öppnar kapelldörrarna, blir den avlidna jämte blommorna kvar i kapellet och följet avlägsnar sig till minnesstunden.
 
Kistan förs senare till krematoriet av den begravningsbyrå som ombesörjt begravningen. Avlidna borgåbor kremeras i huvudsak i Helsingfors kyrkliga samfällighets krematorium på Furumo begravningsplats.
 
De blommor som nedlagts runt kistan förs till den grav eller till det gravområde (i minneslundarna) där urnan i sin tid kommer att bisättas. Blommorna förs till graven samma dag som jordfästningen är, eller därpå följande vardag om jordfästningen sker på fredag eftermiddag eller lördag.
 
I de fall askurnan inte kommer att bisättas på Näsebackens begravningsplats slängs blommorna inget på förhand överenskommits. 

Urngravsättning

Gravsätting av urna bör en egen tid reserveras på byrån för gravärenden. Om präst önskas med vid urngravsättningen reserveras tiden på pastorskansliet. På överenskommen tid bisätter anhöriga askurnan på en plats, som man på förhand kommit överens om, under ledning av vaktmästaren. Urnan kan bisättas i minneslunden, i en urngrav eller i en kistgrav.
 
Alla gravar täcks samma dag som kistan eller urnan gravsatts. I det fall att urnan gravsätts i minneslund, där två gravdjup är i användning, och gravsättningen sker i det djupare gravutrymmet, täcks urnan och det grundare gravutrymmet förses med ett lock.