Begravningssätt

Tilläggsuppgifter fås av byrån för gravärenden.

Den avlidna kan begravas i kista eller i urna. Det är också möjligt att strö ut den avlidnas aska i minneslunden för askspridning.

Kistbegravning

Jordfästningen förrättas i regel i Näsebackens begravningskapell. Kistan är färdigt placerad i kapellet när de anhöriga anländer, såsom också de blomsteranordningar, som de anhöriga önskat att i förväg skall levereras till jordfästningstillfället. Blommorna finns antingen i kapellets tamburutrymme eller i blomsterförvaringen på bottenvåningen.
 
Efter jordfästningsakten, då kapellets vaktmästare öppnar dörrarna, intar bärarna sina platser och kistan med den avlidna följes, vägledd av vaktmästaren, till graven.
 
Det är bra om de anhöriga på förhand kommer överens om praktiska arrangemang med alla dem som har att göra med jordfästningen. I det fall att jordfästningen avviker från det normala (blomnedläggning i kapellet, musikprogram, tal osv.) bör man meddela om detta i samband med tidsreserveringen.

Kremering

Jordfästningen vid kremering är likadan som vid en kistbegravning. Blomnedläggningen sker dock alltid i kapellet. Efter jordfästningen, då vaktmästaren öppnar kapelldörrarna, blir den avlidna jämte blommorna kvar i kapellet och följet avlägsnar sig till minnesstunden.
 
Kistan förs senare till krematoriet av den begravningsbyrå som ombesörjt begravningen. Avlidna borgåbor kremeras i huvudsak i Helsingfors kyrkliga samfällighets krematorium på Furumo begravningsplats.

Blommor till graven (askbegravning)

Efter jordfästningen tar begravningsföljet blommorna som blivit kvar runt kistan i kapellet med sig antingen till muren med namnplåtar i avdelning 34 eller till den gravplats där den avlidnes askor begravas. Det är också möjligt att komma separat överens om blommor med begravningsbyrån.

Om askurnan inte begravs på Näsebackens begravningsplats, kan de anhöriga ta blommorna med sig eller till muren med namnplåtar i avdelning 34, annars rensas de bort om inget annat har överenskommits på förhand. 

Muuri hautausmaalla, kaupunki taustalla.

Karta som visar murens plats, den ligger cirka hundra meter sydväst om huvudporten till gravgården vid Näsebackavägen 5.

Urngravsättning

Gravsätting av urna bör en egen tid reserveras på byrån för gravärenden. Om präst önskas med vid urngravsättningen reserveras tiden på pastorskansliet. På överenskommen tid bisätter anhöriga askurnan på en plats, som man på förhand kommit överens om, under ledning av vaktmästaren. Urnan kan bisättas i minneslunden, i en urngrav eller i en kistgrav.
 
Alla gravar täcks samma dag som kistan eller urnan gravsatts. I det fall att urnan gravsätts i minneslund, där två gravdjup är i användning, och gravsättningen sker i det djupare gravutrymmet, täcks urnan och det grundare gravutrymmet förses med ett lock.