Dataskydd och datasäkerhet i Borgå svenska domkyrkoförsamling

Borgå svenska domkyrkoförsamling följer de förpliktelser som EU:s dataskyddsförordning och den nationella lagstiftningen infört om förpliktelser som en personuppgiftsansvarig har. De registrerades rättigheter beaktas i all verksamhet.

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet ansvarar för dataskyddet tillsammans med församlingsråden och hela ledningen. Cheferna och de ledande tjänsteinnehavarna har sina egna ansvarsområden i dataskyddsfrågor som de ansvarar för. Som dataskyddsexpert fungerar kyrkliga samfällighetens dataskyddsombud Rauno Saarnio. Kyrkliga samfällighetens förvaltningschef fungerar som kontaktperson för dataskyddet.

På denna webbsida finns samlad information om behandlingen av personuppgifter inom Borgå svenska domkyrkoförsamling, samt dataskyddsbeskrivningar för de webbplatser som använder plattformen Klockaren och för webbtjänsten evl.fi.

Dataskyddsombud:

 Kustens IT-centrals dataskyddsombud Rauno Saarnio

 E-post: gdpr.kustensit@evl.fi

 Telefon: 040 310 0467

 Adress: Ebba Brahe Esplanaden 2, 68600 Jakobstad

 

Personregister

Församlingarnas verksamhet och skötseln av medlemskapsärenden kräver behandling av personuppgifter. Informationen i personregistren används för att tillgodose personens rättigheter och skyldigheter. Personuppgifterna är konfidentiella, och kan inte överlåtas åt utomstående, om det inte finns någon laglig grund till det.

Vidare insamlas uppgifter som berör medlemskapet i församlingen och skötseln av medlemskapsrelaterade ärenden, såsom uppgifter om anmälningar till evenemang och olika typer av verksamhet samt därmed anknutna uppgifter. Dessutom kan vi för vår verksamhet samla in uppgifter som berör uträttandet av ärenden, beställningar, avtal och aktiviteter.

Den huvudsakliga informationskällan är den berörda personen själv. Därutöver kan vi få uppgifter ur befolkningsdatasystemet bl.a. för uppdatering av kontaktuppgifterna i medlemsdatasystemet.

Tilläggsuppgifter om personregistren, behandling av personuppgifter samt dataskyddsbeskrivningarna gällande personregistren finns till förfogande i Vasa svenska församling.

Den registrerades rättigheter

En registrerad person har rätt att få tillgång till sina egna personuppgifter och att få rätta felaktiga uppgifter. Den registrerade kan begränsa behandlingen av personuppgifterna i enlighet med lagstiftningen.

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter, om det inte gäller tryggande av församlingens eller en tredje parts intressen. Den registrerade har rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.

Dataskyddsplaternas dataskyddsbeskrivning

Klockaren – webbpublikationssystem för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Evl.fi-webbtjänstens medborgarrespons 

Elektronisk beställning av ämbetsbevis