Dataskydd i Borgå kyrkliga samfällighet

Finlands evangelisk-lutherska kyrka och Borgå församlingar har en lång tradition av att behandla personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Vi är en aktiv del av samhället och eftersom vi är en offentligrättslig aktör ska all vår verksamhet vara transparent. Verksamheten ska dessutom vara förenlig med våra värderingar. Ansvarsfullheten och konfidentialiteten betonas också när det gäller dataskyddsfrågor, och vi har förbundit oss vid att skydda våra medlemmars, anställdas och kunders integritet. 

På denna webbsida finns samlad information om behandlingen av personuppgifter inom Borgå kyrkliga samfällighet. Närmare registerspecifika dataskyddsbeskrivningar finns nedan. 

Vilka uppgifter om mig kan man samla in?

Församlingarnas verksamhet och skötseln av medlemskapsärenden kräver behandling av personuppgifter. Till dessa uppgifter hör bl.a.: 

  • indentifieringsuppgifter, såsom namn och personbeteckning, som behövs för att individualisera en person
  • kontaktuppgifter, såsom adress, församling, e-postadress och telefonnummer
  • uppgifter som berör medlemskapet i församlingen och skötseln av medlemskapsrelaterade ärenden, såsom uppgifter om anmälningar till evenemang och olika typer av verksamhet samt därmed anknutna uppgifter
  • dessutom kan vi för vår verksamhet samla in uppgifter som berör uträttandet av ärenden, beställningar, avtal och aktiviteter

Den huvudsakliga informationskällan är den berörda personen själv. Därutöver kan vi få uppgifter ur befolkningsdatasystemet bl.a. för uppdatering av kontaktuppgifterna i medlemsdatasystemet. 

För vilka ändamål används mina personuppgifter?

Vi änvänder personuppgifter för verksamheten i Borgå kyrkliga samfällighet och för att sköta medlemskapsärenden och kundrelationer. Dessutom använder vi personuppgifter för att informera, producera verksamhet och tjänster samt för att utveckla dem och utöva kvalitetssäkring. 

Rättsliga grunder för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de förpliktelser som föreskrivs i lag. Exempelvis innehåller kyrkolagen bestämmelser om kyrkböckerna. Vi behandlar dina personuppgifter också med stöd av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse att behandla uppgifter som berör församlingsmedlemskap, anställningsförhållanden i församlingarna samt viktiga kundrelationer. Vidare behandlar vi personuppgifter med stöd av avtalsförhållanden, exempelvis i anslutning till hyresavtal. Dessutom kan vi behandla personuppgifter med stöd av den registrerades samtycke. 

Hur förvaras och skyddas mina personuppgifter?

Vid behandlingen av personuppgifter iakttar vi god förvaltningssed och dataskyddspraxis. Vi har granskat vilka eventuella risker som hänför sig till behandlingen av personuppgifter och vidtagit behövliga åtgärder för hantering av riskerna. Bara sådana personer som behöver personuppgifter i sitt arbete ges tillgång till uppgifterna. Personuppgifterna har skyddats från obehörig åtkomst och behandling med både tekniska och administrativa åtgärder. 

Hur länge förvaras mina personuppgifter?

Vi förvarar personuppgifterna den tid det behövs för de användningsändamål som anges i dataskyddsbeskrivningarna. Dessutom kan vissa uppgifter förvaras längre, om det behövs på grund av lagstadgade skyldigheter, såsom förpliktelser som följer av kyrkolagen, befolkningsbokföringen, bokföringen eller annan verksamhet, samt för att visa att förpliktelserna har fullföljts korrekt. 

 

Den registrerade har rätt att

  • begära att den personuppgiftsansvarige ska ge åtkomst till de personuppgifter som berör hen själv samt begära att uppgifterna ska rättas eller utplånas
  • begära att den personuppgiftsansvarige ska begränsa behandlingen av personuppgifter som berör hen, och motsätta sig behandlingen och överföringen av uppgifter från ett system till ett annat
  • när som helst återkalla sitt samtycke till den del behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, vilket dock inte påverkar lagenligheten av den behandling av personuppgifter som skett på basis av samtycket innan det återkallades 
  • anföra besvär över behandlingen av personuppgifter hos den nationella tillsynsmyndigheten, om hen anser att EU:s allmänna dataskyddsförordning har överträtts vid behandlingen personuppgifter som berör hen. Utövningen av denna rätt begränsar inte rätten til ändringssökande enligt kyrkolagen (1054/1994). 

Kontaktuppgifter

Borgå kyrkliga samfällighets dataskyddsombud 

Rauno Saarnio, Kustens IT-central

gdpr.kustensit@evl.fi, tfn 044 775 7880

 

Den nationella tillsynsmyndigheten

Dataombundsmannens byrå

PB 800, Bangårdsgatan 9, 00521 Helsingfors

tfn 029 56 66700. tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

 

Begäran om upplysningar

Du kan framställa en begäran om upplysningar av dina personuppgifter genom att besöka pastorskanslier i Borgå kyrkliga samfällighet. Begäran framställs skriftligen och inlämnas personligen till pastorskansliet. Vid besöket ska du vara bededd att bestyrka din identitet. Blanketter för begäran av upplysningar finns tillgängliga i pastorskansliet. Vi lämnar alltid ut uppgifterna skriftligen. 

 

Pastorskanslier i Borgå kyrkliga samfällighet

 

Borgå svenska domkyrkoförsamling

Pastorskansliet
borgå.domkyrkoforsamling@evl.fi
Lundagatan 5, 2. vån., 06100 Borgå
tfn 019 661 1223

 

Porvoon suomalainen seurakunta

Kirkkoherranvirasto 
kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi
Lundinkatu 5, 2.krs. PL 140
06101 Porvoo
puh. 019 661 1213, 019 661 1215

 

Dataskyddsbeskrivningar:

Dataskydd - evl.fi