Dataskyddsbeskrivning för kameraövervakning

EU:s allmänna dataskyddsförordning

Dataskyddslagen 

Registrets namn

Kameraövervakning 

Registeransvarig

Borgå kyrkliga samfällighet, Fastighetsväsendet, PL 140 06101 Borgå,

Telefonväxel (019) 66 111 

Kontaktperson för registret

Arbetsledare för fastighetsväsendet Jesse Kyötikki, jesse.kyotikki@evl.fi, tfn 0400 959 087 

Ändamål med behandling av personuppgifter

Med kameraövervakning säkerställs rumslig och personlig trygghet. Ändamålet med kameraövervakningen är att skydda egendom och säkerheten av personalen och de som utför ärenden i fastigheten, förebygga brott och skador samt hjälpa utredningen av redan skedda brott och skador. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Berättigad fördel. 

Registrets personkategorier och datainnehåll

Fastighets- och anskaffningschefen, arbetsledaren för fastighetsväsendet och vaktmästarna. Bandat videomaterial. 

Uppgiftskällor

Uppgifter som användarna lämnat och bandat videomaterial. 

Utlämnande av uppgifter

Uppgifterna förvaras i systemet, de överlämnas bara på grund av lagstadgade skäl 

Lagringstiden för personuppgifter

Personuppgifterna förvaras en månad. Uppgifterna raderas genom att spela in nytt videomaterial ovanpå. 

Den registrerade har rätt att

  • få tillgång till egna uppgifter och kontrollera de uppgifter som gäller den registrerade och som vi har behandlat
  • kräva att personuppgifterna rättas, kompletteras eller raderas
  • återkalla sitt samtycke och vara emot behandlingen av personuppgifter i den mån behandling av personuppgifter sker efter samtycke
  • kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas eller vara emot behandlingen och överföra uppgifterna från ett system till ett annat
  • inge klagomål till en behörig tillsynsmyndighet om vi inte har behandlat personuppgifterna enligt lämplig dataskyddslagstiftning
  • göra en skriftlig begäran om justering och ändring av uppgifterna och lämna den till kontaktpersonen. 

Den registrerades rättigheter i olika situationer 

Kontaktuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten

Dataombudsmannens byrå