Sjukhusprästen

finns till för Dig:

 • om du är patient, anhörig eller anställd på sjukhus eller åldringshem
 • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
 • då du önskar att man ber för dig
 • då du vill fira nattvard
 • då du vill ha en böne- eller minnesstund hos en sjuk eller döende som står dig nära
 • då du vill hålla en minnestund vid en avlidens kista eller ta farväl av en avliden
 • då du sörjer

Sjukhusprästerna arbetar under tystnadsplikt och med respekt för varje enskild människas övertygelse.

Sjukhusprästernas kontaktuppgifter hittar du via den här länken. 

Sjukhussjälavården grundar sig på Jesus ord: ”Jag var sjuk och ni såg till mig” (Matt. 25:36). Sjukhussjälavården bärs också av vår Frälsarens löfte: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” (Matt. 18:20). 
En hjärtformad vit sten på handen.

Sjukhusprästerna

 • är präster i evangelisk-lutherska kyrkan
 • arbetar inom hälsovården
 • är specialutbildade
 • är också utbildare och arbetshandledare.

I samråd med personalen på sjukhuset ska sjukhusprästen bl.a.:

 • utföra själavårdsarbete som är nödvändigt för patientens vård
 • utföra kyrkliga förrättningar på sjukhusen,
 • sköta arrangerandet av andliga sammankomster,
 • stöda personalens arbete, delta i undervisningsarbete samt ge arbetshandledning enligt överenskommelse,
 • vid behov stå i kontakt med patientens anhöriga i själavårdsfrågor,
 • upprätthålla kontakt med församlingarna i frågor som berör organisationen av sjukhusens själavårdsarbete,
 • arrangera besök av församlingar och övriga samfund i enlighet med de principer som sjukhusets ledning godkänt,
 • göra upp förslag till sjukhusens förvaltning om anskaffning av sådana hjälpmedel som behövs för själavårdsverksamheten.