Domkyrkoförsamlingens verksamhetsstrategi 2021 - 2024 -mitt ibland oss

Tryck på denna Öppna länk i ny flikså öppnar sig Verksamhetsstrategin som en PDF-bilaga. Öppna länk i ny flik

 

1. Inledning

”Herren är mitt ibland oss – vi vill be i hans namn”, sjunger församlingen varje söndag i Domkyrkan. Att Jesus Kristus är mitt ibland oss är orsaken till att den kristna kyrkan finns och att vi är en församling. Vi tror att Gud är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn – i kyrkan, hemma och överallt där vi lever våra liv. Gud kommer till en gemenskap, till ett oss; hans nåd och kärlek utan gräns kallar oss att vidga vårt ”oss”. 

En verksamhetsstrategi handlar om vad vi är och vad vi vill göra. Utgående från den situation som församlingen befinner sig i just nu, föreslår verksamhetsstrategin fokus och grepp som leder församlingen framåt i den riktning församlingen har valt. Församlingen har som sina kärnvärden valt helighet, delaktighet och livsnärhet.

2. Domkyrkoförsamlingens identitet

En kristen gemenskap

Grunden för den kristna kyrkans – och därigenom Borgå svenska domkyrkoförsamlings – existens är Jesu dop- och missionsbefallning: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18-20). Kyrkans strategi 2026 Öppna dörrar definierar kyrkans grunduppgift så: ”Kyrkans grundläggande uppgift, d.v.s. mission, är att främja Guds rike och förkunna Jesus Kristus som världens frälsare.” Gudstjänsten är kyrkans kännetecken och församlingslivets hjärta.

En svenskspråkig gemenskap

Det svenska i Borgå svenska domkyrkoförsamling är en central aspekt av församlingsmedlemmarnas identitet. För att minoritetsidentiteten ska kunna vara en rikedom för sitt sammanhang behöver den tryggade ramar och livsförutsättningar.

Gudstjänstlivet i den egna kyrkan och kapellet är en del av den språkliga och kulturella identiteten för den svenskspråkiga minoriteten i Borgå. Samarbete och nätverk är värdefulla tillgångar. Gemenskapen med Porvoon suomalainen seurakunta, stödfunktionen Borgå kyrkliga samfällighet och med kapellföreningarna skapar goda förutsättningar för ett livskraftigt församlingsliv på orten. Minoritetsidentiteten stärks av kontaktytor till andra svenskspråkiga aktörer i närmiljön.

En domkyrkoförsamling

En aspekt av Borgå svenska domkyrkoförsamlings identitet är att församlingen är Borgå stifts domkyrkoförsamling. Det innebär att Borgå svenska domkyrkoförsamlings identitet också är en del av Borgå stifts identitet. Som domkyrkoförsamling står Borgå svenska domkyrkoförsamling värd för stiftets stora festligheter, såsom vigningar till kyrkans ämbeten och jubileer. Domkyrkan och den församling som samlas till gudstjänst delar således sitt hem med stiftet, och tar likaså del av stiftets och församlingarnas högtidsstunder och markeringar.

4. Verksamhetsstrategi

Herrens hus ska vara vårt hem

Sett till konkreta fastigheter, teologiskt innehåll och symbolisk tyngd, är kyrkbacken med Domkyrkan, Lilla kyrkan och Domprostgården den miljö som kan erbjuda församlingen ett hem, på sätt som Svenska församlingshemmet hitintills har gjort. De tre centrala aspekterna av församlingens identitet – som kristen gemenskap, svenskspråkig minoritet och som Borgå stifts domkyrkoförsamling – vävs samman här.

För att helgedomarna på kyrkbacken ska bli ett hem behöver församlingsmedlemmarna få äga dem i mental mening. Det kan innebära att församlingsmedlemmarna inbjuds att göra anspråk på själva kyrkobyggnaden eller bli delaktiga i den. Men framför allt handlar det om att församlingsmedlemmarna får leva sina liv i kyrkan, både i vardag och fest.

 

 

Att koncentrera verksamheten till Domkyrkan med närmiljö är inte bara en hållbar lösning ur teologiska och identitetsskapande aspekter, utan också ur ett ekonomiskt perspektiv. Sina helgedomar är det sista en församling avstår i ett ekonomiskt trängt läge, eftersom de är vitala för församlingens centrala funktioner. Ett strategiskt grepp är därför att undersöka vilka verksamhetsformer som kan förläggas till utrymmen på kyrkbacken. Det är också skäl att diskutera hur olika verksamheter kan knytas till livet på kyrkbacken, direkt eller indirekt. Fastighetsstrategin bör uppmärksamma behoven av mer flexibla utrymmen också i och kring helgedomarna. Det är troligen inte möjligt att förlägga all församlingens verksamhet till dessa utrymmen; det är inte heller nödvändigt för förverkligandet av de bärande idéerna i verksamhetsstrategin.

Han låter vår bägare flöda över – att få och ge vidare

Genom att utgå från gudstjänstlivet, där det finns en naturlig samstämmighet mellan det vi gör och det vi är som församling, får också annan verksamhet sin naturliga plats och proportion i församlingslivet. Enkätundersökningen ger för handen att den verksamhet som bringar personal och förtroendevalda mest glädje är gudstjänstlivet, åtföljt av verksamhet för barn och ungdomar samt körverksamhet. I Psaltarpsalmen 23 skriver psalmisten David: ”Du låter min bägare flöda över.” I gudstjänsten kan vi låta Gud fylla vår bägare, så att det även flödar över i andra sammanhang. Gudstjänstens gemenskap och bärande värden kan komma att resonera i församlingens övriga verksamhet, när gudstjänsten får sin rättmätiga plats som källa till livgivande gemenskap. Dessa källor till glädje är därtill naturliga att knyta till varandra: musiken har en given plats i det lutherska gudstjänstlivet och för barnens och ungdomarnas hemortsrätt i gudstjänstlivet kan man åberopa t.ex. Ps. 23:8: ” Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.”

Han dukar ett bord för oss – ett inkluderande oss

Gudstjänsten är centrum för församlingen och gestaltar det kristna livet. Livets under och livets skuggsidor får komma till uttryck och ta plats. Gudstjänsten hjälper oss således att förstå och dela livet. Där församlingsmedlemmarna strålar samman med sina olika livssituationer och -erfarenheter, blir mångfald en sannolik följdeffekt. Utrymmena på kyrkbacken och församlingens gudstjänstliv blir hem för mer och fler. Bordet dukas för oss. I relation härtill blir det avgörande huruvida församlingen kan omfatta mångfald. De två orden hemortsrätt och gästfrihet kan vara till hjälp när man reflekterar kring öppenhet och slutenhet i relation till kyrkorum och gudstjänst.

Det är givet att alla verksamhetsformer inte kommer att kunna vara riktade mot gudstjänstlivet och kyrkbacken. Det blir troligen nödvändigt att förlägga verksamhet även till andra utrymmen, t.ex. hyrda utrymmen. Men denna inkluderande och fysiskt förankrade syn på vad församlingsliv och gudstjänstliv i Borgå svenska domkyrkoförsamling är integreras i vårt tänkesätt, var vi än befinner oss. Ett tänkesätt reflekteras medvetet och omedvetet i handlingar och ord, vilket är en ofta underskattad aspekt av ett verklighetsbygge.

Den gren som bär frukt, den ansar han

Församlingen önskar att verksamheten i första hand svarar mot sina medlemmars behov (52%) och kontinuerligt utvecklas för att inte halka ur tiden (38%). För att leva så behöver vi en fortgående dialog kring våra behov och vår verksamhet. Det är en naturlig del av församlingens utveckling att verksamhetsformer utarbetas och avvecklas. I diskussionen om vilka idéer som är värda att vidareutveckla och vilka verksamhetsformer som gått ur tiden kan ordparet tradition och kontinuitet vara till hjälp.

En aspekt av det är att hitta grepp för att känna igen när det är dags att avsluta en verksamhetsform. ”Varje gren som bär frukt, den ansar han,” berättar Jesus i Liknelsen om vinstocken (Joh. 15).

Linnea Ekstrands målade vy över kyrkan.

4. Slutord

När alla de tre aspekterna av församlingens identitet – som kristen gemenskap, som svensk församling och som domkyrkoförsamling – möts i ett fysiskt sammanhang, på regelbunden basis, med en nyansrikedom där församlingsmedlemmarnas olika livssituationer och -erfarenheter kommer till uttryck – då får Borgå svenska domkyrkoförsamling fasthet och verklighetsförankring. Med den tryggheten kan vi också verka i sammanhang utanför våra egna, i nyskapande verksamhetsformer, i samarbete med andra samfund, organisationer och samhälleliga institutioner. Kärnfrågan i utvecklingen just nu är hur vi gör det vi är till vårt bärande element, snarare än vad vi har eller var vi är.

Borgå svenska domkyrkoförsamling har redan länge med teologiska drivkrafter arbetat för att ge gudstjänsten en central plats i församlingens liv och tankevärld. I en situation där vi tvingas gå ifrån vårt församlingshem får den processen också en identitetsskapande funktion. Kyrkbacken och det gudstjänstliv som firas där har en symbolisk och teologisk laddning som kan ge oss konturer. Men en större anledning till att den här verksamhetsstrategin riktar fokus mot livet på kyrkbacken och gudstjänstlivet där, är att en sådan betoning harmonierar med de olika aspekterna av församlingens identitet. Det är en ton som resonerar genom kristendomens historia, som är inskriven i kyrkans lag och ordning, som återkommer i varje sammanhang där människor bekänner tro. Bland annat därför är det en hållbar utgångspunkt för vår verksamhet.

Tryck på denna länk till Verksamhetsstrategin i PDF så öppnar den sig.