Utbyggnad av Näsebackens begravningsplats

Näsebackavägen 5, 06100 Borgå

Byggnadsarbeten av utvidgningsområdet på Näsebackens begravningsplats inleddes i maj 2020. Nu är arbetet för första skedet avslutat och den nya delen är invigd.

Invigning av utvidgningsdelen 12.4.2021

Måndagen 12.4.2021 invigdes det nya området på Näsebackens begravningsplats av Helsingfors stifts biskop Teemu Laajasalo. 

I invigningen medverkade också Mats Lindgård, kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling, Pontus Salmi, kyrkoherde i Porvoon suomalainen seurakunta, Sari Mankinen, förvaltningsdirektör i Borgå kyrkliga samfällighet, Markku Blom, chef för begravningsväsendet och Juha Ilonen, kontraktsprost.

Kantorerna Reidar Tollander och Kaisa Sidoroff samt stiftssekreterare Hanna Remes stod för musikinslagen i invigningen.

Invigningen strömmades direkt och kan du hittar sändningen via denna länk. På grund av pandemiförhållanden kunde inga deltagare närvara fysiskt på platsen.

Mika Laine/Itäväylä stod för direktströmningens tekniska utförande.

Arbetet gjorts eftersom gravplatserna håller på att ta slut

I samband med arbetena har också servicebyggnadens gårdsområde byggts om. Utvidgningen har gjorts eftersom antalet gravplatser håller på att ta slut. Nu när arbetet är klart, har gravgården utrymme för ytterligare 500 gravplatser för urnor och 700 gravplatser för kistor. 

I videon här invid ser vi en vy från luften över utvidgningsområdet, så som det ser ut i oktober 2020. Området ligger på norra sidan av Västra Mannerheimleden strax före man kommer in till Borgå centrum. På videon ser man arbetsskedet med gravbalkarna och installationen av bevattnings- och elnätet.

YouTube-video

Kostnader för projektet 


Kostnaderna för utvidgningsområdets arbeten är ungefär 500 000 euro och servicebyggnadens gårdsområde samt dagvattenlinjen 300 000 euro. Det har uppstått tilläggsarbeten med att höja marknivån och regnvattenbrunnar på området.


Utvidgningen omfattar avdelningarna 36-40 på av Näsebackens begravningsplats. Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet godkände 7.5.2020 den nödvändiga anslagsöverföringen för projektet.

Ytterligare information


Markku Blom, chefen för begravningsväsendet
markku.blom@evl.fi

Entreprenör för projektet: 

Porvoon Paalurakenne Oy
Övervakning av projektet:

Insinööritoimisto Vesi ja Watti Oy