Utbyggnad av Näsebackens begravningsplats

Näsebackavägen 5, 06100 Borgå

Byggnadsarbeten av utvidgningsområdet på Näsebackens begravningsplats inleddes i maj 2020. Nu är arbetet på slutrakan. Gravbalkarna installeras och gravavdelningarna börjar ta form. 


I videon här invid ser vi en vy från luften över utvidgningsområdet, så som det ser ut i oktober 2020. Området ligger på norra sidan av Västra Mannerheimleden strax före man kommer in till Borgå centrum. På videon ser man arbetsskedet med gravbalkarna och installationen av bevattnings- och elnätet.

YouTube-video

Arbetet görs eftersom gravplatserna håller på att ta slut

I samband med arbetena har också servicebyggnadens gårdsområde byggts om. Gårdsområdet är nästan klart, enbart reparation av asfalten återstår.
Utvidgningen görs eftersom antalet gravplatser håller på att ta slut. När arbetet är klart, enligt planen i november, kommer gravgården att ha utrymme för ytterligare 500 gravplatser för urnor och 700 gravplatser för kistor. 

Kostnader för projektet 


Kostnaderna för utvidgningsområdets arbeten är ungefär 500 000 euro och servicebyggnadens gårdsområde samt dagvattenlinjen 300 000 euro. Det har uppstått tilläggsarbeten med att höja marknivån och regnvattenbrunnar på området.


Utvidgningen omfattar avdelningarna 36-40 på av Näsebackens begravningsplats. Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet godkände 7.5.2020 den nödvändiga anslagsöverföringen för projektet.

Välkommen till gravgården, men gå inte ännu på det nya området


Besökare är välkomna till gravgården, men på arbetsområdet får man inte röra sig. Arbetsområdet är avgränsat med ett staket. 
Vi strävar efter att minimera bullerstörningar som orsakas av arbetsmaskiner och byggnadsarbeten under begravningar och jordfästningar. 
Vi beklagar de eventuella skador som orsakas av byggnadsarbeten för besökaren på begravningsplatsen.


Ytterligare information


Markku Blom, chefen för begravningsväsendet
markku.blom@evl.fi

Entreprenör för projektet: 

Porvoon Paalurakenne Oy
Övervakning av projektet:

Insinööritoimisto Vesi ja Watti Oy