Orgeln i Borgå domkyrka.

Vi rekryterar

Borgå kyrkliga samfällighet: mottagningssekreterare (deltid 52%) 
Borgå kyrkliga samfällighet: kommunikationschef
Borgå kyrkliga samfällighet: sommararbete på begravningsplatsen
Borgå svenska domkyrkoförsamling: B-kantor 

- - - - - - - - - -

Borgånejdens familjerådgivningscentral söker

MOTTAGNINGSSEKRETERARE på deltid (52 %)

Till mottagningssekreterarens arbetsuppgifter hör:

 • Inledande intervjuer av kunderna och mottagningsuppgifter
 • Att lyssna på kundernas problem och krissituationer och anvisa rätt slags vård
 • Förhandling av tidsbokning för kunder
 • De kontorsuppgifter som gäller rådgivningscentralens verksamhet och förvaltning, inklusive beredning av möten och dokument.
 • Andra uppgifter som man kommit överens om med chefen

Skötandet av tjänsten kräver förmåga till självständigt arbetet. Likaså betonas vikten av goda färdigheter i att betjäna kunder och sköta människorelationer.

Behörighetskrav är en lämplig examen på institut- eller yrkeshögskolenivå. Den som blir vald bör ha avlagt eller bör förbinda sig att avlägga specialutbildningen för mottagningssekreterare.

Kravet på språkkunskaper är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Dessutom förutsätts muntliga kunskaper i engelska.

Den som blir vald till tjänsten förutsätts ha livserfarenhet samt lämplighet för uppgiften som införskaffats genom arbetserfarenhet. Kunskap om familjerådgivningens arbetssätt och förvaltningspraxis samt behärskande av klientprogrammen och kännedom om samhällets stödnätverk räknas också som meriter.

Vid besättandet av tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid. Den som blir vald bör förete ett läkarintyg över sin lämplighet för tjänsten inom en månad från mottagandet av tjänsten. Den som blir vald till tjänsten bör vara medlem i en ev.luth. församling. Tjänsten är placerad i kravgrupp 403 och minimilönen är på basis av deltidsarbetet (52 %) 1  094,29 € / månad (+ eventuellt erfarenhetstillägg). Arbetet börjar 6.4 eller enligt överenskommelse.

Tilläggsuppgifter: chefen för familjerådgivningscentralen Sari Varpama, sari.varpama@evl.fi, tfn 040 481 9989. Tjänsten kan ansökas 3.2–8.3.2020, klicka här till elektroniska ansökningsystemet. 

Gemensamma kyrkorådet 23.01.2020

----------

Borgå kyrkliga samfällighet består av två evangelisk-lutherska församlingar, Porvoon suomalainen seurakunta och Borgå svenska domkyrkoförsamling. De har tillsammans  ca 35 000 medlemmar och antalet ordinarie anställda är ca 120. Till Borgå kyrkliga samfällighet sökes en kommunikationschef.  Ansökningstiden har nu förlängts till 29.2.2020 och de som tidigare sökt tjänsten beaktas i den nya rekryteringsomgången.

KOMMUNIKATIONSCHEF

Kommunikationschefen är samfällighetsförvaltningens specialist, utvecklare och koordinator av kommunikation. Att handha övergripande planering och utveckling av den interna och externa kommunikationen under gemensamma kyrkorådet enligt samfällighetens strategi, hör till kommunikationschefens uppgifter. Kommunikationschefen sköter för sin del samfällighetens image och utnyttjar olika kanaler för att se till att mål- och intressentgrupperna får information och kan stå i växelverkan. Kommunikationschefen samarbetar med dem som sköter informationsuppgifter i båda församlingarna.

Informatören sköter huvudsakligen följande uppgifter:

 • bär huvudansvaret för samfällighetens kommunikation under gemensamma kyrkorådet som helhet och kommunikationsprojekt
 • bär huvudansvaret för gemensam synlighet i media
 • uppgör och uppdaterar kommunikationsplanen tillsammans med den kyrkliga samfällighetens ledning
 • utarbetar anvisningar för kommunikation samt ger medarbetarna anvisningar och stöd vid kommunikationsuppdrag
 • ger kommunikationsstöd till förtroendevalda
 • ansvarar för framställning och redigering av innehållet i de publikationer som den kyrkliga samfälligheten finansierar och webbsidorna (hemsidorna, intra) och sköter den visuella utformningen tillsammans med samarbetsparterna
 • söker information, bereder kommunikationsärenden för gemensamma kyrkorådet

Till behörighetskraven för tjänsten som kommunikationschef hör högre högskolexamen samt tillräcklig praktisk erfarenhet i kommunikationsbranschen. Vi förutsätter kännedom om kommunikationslagstiftning, kännedom om kyrkan och samhället samt goda färdigheter i kundbetjäning och samarbete. Borgå kyrkliga samfällighet är tvåspråkig, så goda muntliga och skriftliga färdigheter i att uttrycka sig, förhandla och uppträda på båda språken är en förutsättning för att uppgiften ska kunna skötas framgångsrikt.

Tjänsten lönesätts enligt kravgrupp 602, minimilön 3187,00 €/mån. Därtill betalas en årsbunden arbetserfarenhetsbaserad lönedel (0–15 %). Tjänsten besätts fr.o.m. 1.4.2020 eller enligt avtal.

Den som blir vald till tjänsten bör vara en konfirmerad medlem i en evangelisk-luthersk församling. Av den sökande krävs deltagande i ett eventuellt lämplighetstest. Vid besättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader och den som blir vald bör förete ett godtagbart läkarintyg över sin hälsa före mottagandet av tjänsten.

Ansökningarna med meritförteckningar och arbetsintyg ska lämnas senast 29.2.2020 kl. 15.00.  Klicka här till ELEKTRONISKA ANSÖKNINGSSYSTEMET.

Tilläggsuppgifter om tjänsten ger förvaltningsdirektör Sari Mankinen, tfn 0400-156 257, sari.mankinen@evl.fi eller personalchef Karl-Johan Wickström tfn 040 684 4088, karl-johan.wickstrom@evl.fi.

----------

SOMMARARBETA PÅ BEGRAVNINGSPLATSEN

Borgå kyrkliga samfällighet anställer för sommarperioden till Näsebackens begravningsplats sommarpersonal tillsammans cirka 30 personer.

Du kan söka till följande uppgifter

Parkträdgårdsmästare

Som parkträdgårdsmästare i tidsbundet (1.4. – 31.10.2020) arbetsförhållande anställer vi två personer. Begynnelsetidpunkten kan p.g.a. väderleksförhållanden ändra.

Vi förutsätter att du till din utbildning är trädgårdsmästare, att du har några års branscherfarenhet och har minst T-körkort. Arbete i begravningsplatsmiljö och förtrogenhet med trädgårdsmaskiner räknas som merit.

I ditt arbete bistår du arbetsledningen samt deltar i det praktiska arbetet på det skötselområde som anvisas.

Sök till parkträdgårdsmästarens arbete här

Specialyrkesman

Under benämningen specialyrkesman I anställer vi två personer. Uppgiften är tidsbunden för tiden 1.4. – 31.10.2020. Begynnelsetidpunkten kan p.g.a. väderleksförhållanden ändra.

Vi förutsätter att du fyllt 18 år och har minst T-körkort. Förtrogenhet med trädgårdsmaskiner räknas som merit.
I ditt arbete deltar du i skötsel och underhåll av begravningsplats och gravar samt vid behov i gravgrävning och –täckning.

Till  specialyrkesmäns uppgifter hör också kapellvaktmästarens uppgifter i vilka vi önskar att personerna klarar sig på både svenska och finska.
Vid behov bör du också bereda dig på lördagsarbete.

Sök till specialyrkesmannens arbete här

Säsongarbetare

Som säsongarbetare i tidsbundet (20.4. – 31.10.2020) arbetsförhållande anställer vi 15 personer. Begynnelsetidpunkten kan p.g.a. väderleksförhållanden ändra.

Till dina arbetsuppgifter hör skötsel och underhåll av begravningsplats och gravar, bl. a. rensning av ogräs, krattande, plantering av blommor och skötsel av blombänkar samt klippning av gräsmatta.

Vi förutsätter att du fyllt 18 år. Erfarenhet av park och trädgårdsarbete räknas som merit.

Sök till säsongarbetarens arbete här

Sommararbete (studeranden/skolelever)

Studeranden och skolelever avlönar vi 10-15 personer. Arbetsförhållandena infaller under tiden maj-september 2020 och kan till sin längd vara 1-4 månader. Meddela i din ansökan när du önskar börja och hur länge du kan arbeta. Om du under tidsperioden har begränsningar (t.ex. semesterresa) bör du ovillkorligen meddela om det i din ansökan.

Vi förutsätter att du fyllt 17 år när arbetet börjar.

Sök till sommararbete här

Ansökningarna bör lämnas senast 1.3.2020

Tilläggsuppgifter ger Taina Äikäs, gsm 040 735 5542 eller taina.aikas@evl.fi

Borgå 24.1.2020
Borgå kyrkliga samfällighet

----------

Borgå svenska domkyrkoförsamling lediganslår en tjänst som B-kantor

Borgå svenska domkyrkoförsamling lediganslår en kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen, s.k. B-kantor (Kyrkans författningssamling nr 123). Tjänsten förutsätter utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.
Erfarenhet av arbete med barn och unga räknas som merit.

Församlingen har ett rikt gudstjänstliv som det satsas på med bl.a. gudstjänstgruppsverksamhet i Domkyrkan.  Verksamheten är uppbyggd så att den beaktar nutida behov och önskemål samtidigt som den förverkligas i linje med kyrkans tradition. Förutom högmässan i Borgå domkyrka firas gudstjänster i kapellen i byarna. 

I församlingen finns förutom den lediganslagna B-kantorstjänsten också två besatta A-kantorstjänster. Till B-kantorns uppgifter hör bl.a. att ansvara för musiken vid gudstjänster och förrättningar, ledande av körer och musikgrupper, ansvar för konsertarrangemang och orgelkvarter samt skriftskolundervisning. Konsertverksamheten i Domkyrkan sköts i samarbete med Porvoon suomalainen seurakunta. 

Församlingen har en fungerande organisation med goda möjligheter att utveckla både existerande och nya verksamhetsformer. Församlingen har drygt 12 000 medlemmar.

Lön enligt kravgrupp 601. Tillträde 1.5.2020 eller enligt överenskommelse. Prövotid 6 månader. Den som väljs skall förete intyg över sitt hälsotillstånd och utdrag ur straffregistret.

Närmare uppgifter ger
kyrkoherde Mats Lindgård 040 594 6038, mats.lindgård@evl.fi  
kantor Reidar Tollander 040 563 2091 reidar.tollander@evl.fi

Ansökan riktas senast 20.2.2020 kl. 15 till Församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling, PB 140, 06101 Borgå.