Påverka

Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet

Högsta beslutande organ i Borgå kyrkliga samfällighet är gemensamma kyrkofullmäktige som har valts genom församlingsval. Kyrkofullmäktiges makt motsvarar i praktiken stadsfullmäktiges makt inom det kommunala. Ytterligare information finns på sidan gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande och administrativa organet i Borgå kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt sköter om verkställandet av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt övervakar deras laglighet. Ytterligare information finns på sidan gemensamma kyrkorådet

Inom samfälligheten fattas beslut också i olika utskott, direktioner och kommittéer. De bidrar till verksamheten i samfällighetens enheter genom att planera och utveckla dem tillsammans med tjänsteinnehavarna. Ytterligare information finns på sidan direktioner.

Föredragningslistor och protokoll från de beslutande organen i Borgå kyrkliga samfällighet och församlingarna publicerar på Dynasty.


Beslutsfattandet i Borgå svenska domkyrkoförsamling

Borgå svenska domkyrkoförsamling omfattar Borgå stad d.v.s. 664 kvadratkilometer och antalet medlemmar 1.1.2022 var 11 969.

Församlingsrådet fattar beslut om hur församlingens verksamhetsanslag används och om personval i församlingen.

Länk till föredragningslistor och protokoll öppnas i programmet Dynasty tietopalvelu.

Församlingsrådet

Församlingsrådet väljs vart fjärde år genom församlingsval. Församlingens kyrkoherde är församlingsrådets ordförande. Till rådet hör 14 invalda medlemmar. Mandatperioden är fyra år.

Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att, tillsammans med kyrkoherden, besluta om församlingens verksamhet och skapa förutsättningar för den. Församlingsrådet anställer också församlingens personal.

Församlingsverksamheten omfattar gudstjänster, förrättningar, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandundervisning, kör- och annan musikverksamhet, diakoni, äldre verksamhet, missionsverksamhet, pensionärssamlingar m.m.
Verksamheten är indelad i tre sektorer Gudstjänstliv och musik, Diakoni-mission-vuxenarbete och Kristen fostran.

Församlingsverksamheten förverkligas under ledning av församlingens kyrkoherde och övriga anställda, som har ansvar för olika sektorer.

Församlingsrådet för år 2019-2022 hittas på sidan Församlingsrådet

Medlemmar:
Ahlnäs Benita, Björkbacka Marit, Blomqvist Ove, Bärlund Börje, Forsblom Annette, Grönroos Nicolina, Hansen Annette, Henning Anna, Karlsson Karin,  Kokkola Mikael, Savin Charlotta, von Schoultz Martin, Uddström Marina och Vikström Stefan.

Ersättare:
Karlsson Hanna, Smouni Zacharias, Metso Kim

Det finns tre direktioner som är underställda församlingsrådet och behandlar de ärenden som hör till deras ansvarsområde.
Mer information om direktionerna för åren 2019-2022 hittar du via denna länk.

Barnombud

Borgå svenska domkyrkoförsamling barnombud 2021–2022 är Charlotta Savin (församlingsrådets representant) och Gun Geisor, ledare för sektorn Kristen fostran. Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.

Initiativ

En församlingsmedlem kan påverka genom att själv väcka initiativ i frågor som rör församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning.

Initiativet sänds till församlingen och riktas till församlingsrådet.

Ett annat sätt är att ta kontakt med någon av församlingens förtroendevalda, som i sin tur kan lyfta fram frågan till behandling.

YouTube-video