Församlingsrådet

Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att leda församlingens verksamhet och att besluta om användningen av de medel som tilldelas församlingen. Församlingsrådet väljs vart fjärde år. Antalet ledamöter i församlingsrådet bestäms av antalet medlemmar i församlingen. Medlemmarna i Borgå svenska församlingsråd är 14 personer + kyrkoherde som är ordförande.

Församlingsrådets sammanträder:  30.1, 27.2, 9.4, 14.5 och 11.6.2024 

Församlingsrådet

Församlingsrådet väljs vart fjärde år genom församlingsval. Kyrkoherde Mats Lindgård är ordförande och församlingsrådet har 14 invalda medlemmar.

Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att, tillsammans med kyrkoherden, besluta om verksamheten och skapa förutsättningar för den. Församlingsrådet anställer också församlingens personal.

Verksamheten omfattar gudstjänster, förrättningar, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandundervisning, kör- och annan musikverksamhet, diakoni, äldre verksamhet, missionsverksamhet, pensionärssamlingar m.m.

Verksamheten förverkligas under ledning av kyrkoherden och övriga anställda, som har ansvar för olika sektorer.

Församlingsrådet för år 2023-2026 hittas bland våra kontaktuppgifter. 

Barnombud

Borgå svenska domkyrkoförsamling barnombud 2023–2026 är Kristina Rosenström, församlingsrådets representant och Jenni Antila, teamledare för familjearbetet. Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.

Protokoll och föredragningslistor

Borgå svenska domkyrkoförsamlings föredragningslistor och protokoll öppnas i programmet Dynasty tietopalvelu.

Föredragningslistan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

 Om du undrar över något kontakta församlingssekreterare Vivan Antman.