Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Påverka utvecklingen av Lilla kyrkan i Borgå via en enkät

Ska Lilla kyrkan i framtiden vid sidan av gudstjänster och kyrkliga förrättningar fungera som en aktiv byagård i Gamla stan där kaffepannan alltid är varm då värden eller värdinnan är på plats? Påverka Lilla kyrkans framtid via en enkät som ska fyllas i senast 10.5.

Vision för Lilla kyrkan, sjungande människor, möten, scen.

Lilla kyrkan renoveras för att kunna användas mångsidigare

Lilla kyrkan är fortsättningsvis ur bruk efter vattenskadan den 27.11.2023. Utöver att reparera skadorna som uppstod i samband med läckaget utvecklas nu kyrkans funktioner för att svara på nuvarande och framtida behov.

För att kartlägga olika användargruppers behov av utrymmet genomför Borgå kyrkliga samfällighet ett servicedesignprojekt, som sedan styr arkitektplaneringen. Servicedesignsprojektets mål är att definiera funktionerna i Lilla kyrkan, som färdigställdes år 1740, så att en mångsidig användning av utrymmet är möjlig i enligt kyrkofullmäktiges önskemål och så att arkitektplaneringen bygger på en förnuftig vision

Påverka genom att svara på en enkät

Nu har alla Borgåbor och andra intresserade möjlighet att ge sina synpunkter på utvecklingen av Lilla kyrkan genom att fylla i en enkät. Frågeformuläret består av tre delar och det tar 10–15 minuter att fylla i enkäten. Frågorna i enkäten bygger på de idéer som har kommit fram i servicedesignprocessen så här långt.

Gå till enkäten på svenska här.

Fyll i enkäten på finska här.

Undersökningen genomförs av Borgå kyrkliga samfällighet. I enkäten samlas inte några personuppgifter. Alla svar behandlas konfidentiellt och analyseras som en del av en större helhet. Det är inte möjligt att identifiera enskilda svaranden i enkätrapporterna eller sammanfattningarna.

Enkäten är öppen till och med 10.05.2024

Mer information:

Krista Jussila
Krista Jussila
Fastighets- och anskaffningsschef

12.4.2024 08.40