Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådet 10.6: Gula huset säljs till Steinerpedagogikens vänner

10.6.2021 19.13

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 16.6.2021. Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är färdigt.

Gula huset säljs till Steinerpedagogikens vänner

Gemensamma kyrkorådet beslöt under sitt möte 10.6 att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fastigheten Näsebackavägen 5, Borgå säljs till föreningen Steinerpedagogikens vänner i Borgå r.f. Föreningen lämnade genom undertecknarna Diana Rigby och Mirja Ilander det högsta av två anbud på fastigheten. Köpesumman är 335 000 euro.

Tomten fördelas mellan försäljaren och köparen enligt avtal om delning av besittning. Köparens besittningsområde är ca 500–600 m2. Till fastigheten hör ett egnahemshus i trä som heter Gula huset. Huset är ca 250 m2 till storleken och det har byggts år 1920. 
Beslutet i Gemensamma kyrkorådet innebär att försäljningsprocessen kan gå vidare till gemensamma kyrkofullmäktige. Beslutet ska underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse. 

Försäljningen av Gula huset hör till förverkligandet av samfällighetens fastighetsstrategi.

Mer information:
Sari Mankinen
0400 15 62 57

Krista Eloneva
040 488 9009

Rambudgeten för 2022 godkändes

Gemensamma kyrkorådet beslöt att godkända rambudgeten för Borgå kyrkliga samfällighet år 2022. Under mötet beslöt man att justera fördelningen mellan församlingarna och samfälligheten. 

En viktig målsättning i uppgörande av rambudgeten att trygga församlingarnas verksamhet i framtiden. 

─ Kyrkans ekonomiska situation har förändrats och vi behöver anpassa oss till situationen. Samarbete är viktigt, likaså förmåga att kunna anpassa sig till rådande situation, säger Siv Nyqvist, ekonomichef på Borgå kyrkliga samfällighet.

Ramen för nettoutgifter i driftsekonomin för år 2022 är ca 2,5 % mindre än år 2021. Jämfört med bokslutet år 2020 ökar nettoutgifterna med ca 5,6 %.

Kyrkoskatten är den största inkomstkällan i rambudgeten. Vid uppgörande av rambudgeten har man beaktat skatteprognosens inverkan, enligt vilken skatteintäkterna minskar med ca 3% jämfört med år 2020.

Verkställandet av samfällighetens fastighetsstrategi pågår fortfarande och den har en viktig roll i balanserande av ekonomin. Åtgärderna i fastighetsstrategin har en positiv inverkan på ekonomin, men den sker med fördröjning.
I budgetramen har man beaktat att det arrangeras församlingsval år 2022, då nya förtroendevalda väljs till församlingarnas förtroendeorgan.

Under mötet beslöt man att omfördela sparmålen, så att 20 000 euro från vardera församlingens sparmål förflyttas till samfälligheten. 

För att förverkliga målsättningarna i samfällighetens miljöprogram beslöt man också att målsättningarna i miljöprogrammet tas i beaktande vid uppgörande av verksamhetsplanen för år 2022.

I budgetramen för år 2022 ingår följande siffror:
 

Verksamhetsintäkter   1,0 milj. euro
Verksamhetskostnader  9,7 milj. euro
Verksamhetsbidrag     8,7 milj. euro
Kyrkoskatteintäkter      9,3 milj. euro
Statlig finansiering   1,0 milj. euro
Beskattningskostnader  0,1 milj. euro
Avgifter till centralfonden  0,9 milj. euro
Årsbidrag   0,6 milj. euro
Avskrivningar och
avskrivningsdifferens
1,1 milj. euro
Räkenskapsperiodens
underskott    
0,5 milj. euro

 

Mer information:
Sari Mankinen
0400 15 62 57

Siv Nyqvist
0400 476 271

Energisnålare uppvärmningsform till Domprostgården

Gemensamma kyrkorådet beslöt att ansöka om Business Finlands energistöd för ändring av uppvärmningsform i Domprostgården. 
För närvarande används oljeuppvärming i Domprostgårdens byggnader. För att nå målen i samfällighetens miljöprogram bör man avstå från oljeuppvärmning som energiform. 
Ett modernt system med luft-vattenvärmepump planeras till Domprostgården. Luft-vattenvärme är relativt förmånlig till startkostnaderna och ett tillräckligt effektivt system för Domprostgårdens behov.
Ifall ett stöd från Business Finland beviljas kan projektet genomföras ännu under år 2021.

Mer information:
Krista Eloneva
040 4889 009

Gamla benrester från kyrkbacken intresserar forskare

Gemensamma kyrkorådet beslöt att bevilja forskningstillstånd till rättstandläkare Sanna Tuormala. Tuormala intresserar sig för benfynden som hittades i samband med de arkeologiska utgrävningarna på Borgå domkyrkas område år 2007.
Tuormalas forskningstema är "Bestämning av kön på basis av formerna av amelogeninprotein i tandemaljen i ett arkeologiskt material". Forskningen är en del av en doktorsavhandling som eventuellt genomförs. 

Forskningsarbetet handleds av fil.dr. Kati Salo och laboratoriechef Marc Baumann från Helsingfors universitet.

Mer information om forskningen:
Kati Salo
kati.h.salo (a) helsinki.fi
0445823065

Mer information:
Sari Mankinen
0400 15 62 57

Dessutom beslöt gemensamma kyrkorådet att bevilja forskningstillstånd till Osteoarkeolog Jenna Savolainen. Savolainen önskar forska i benmaterialet som hittades på kyrkbacken år 2017 i samband med installationen av jordvärme. 

Temat i Jenna Savolainens forskning är människorna under historisk tid och deras aktivitetsprofiler, det vill säga hur de levde fysiskt. Hon bereder för närvarande en osteoarkeologisk doktorsavhandling vid Oulun yliopisto. För avhandlingsforskningen gör hon en utredning om människoosteologiskt material på Finlands område under historisk tid. I utredningen går hon igenom gravfält på arkeologiskt utgrävda begravningsplatser i Finland. 

Mer information om forskningen:
Jenna Savolainen
jenna.savolainen (a) oulu.fi
040 67 94 115.

Mer information:
Sari Mankinen
0400 15 62 57