Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Morgondimma över Borgå å.

Gemensamma kyrkofullmäktige 14.10: Kyrkoskatten fortsättningsvis 1,45 %

14.10.2021 17.47

Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 14.10.2021. Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är färdigt.

Kyrkoskatten fortsättningsvis 1,45 %

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt fastställa kyrkoskattesatsen för år 2022 till 1,45.

Kyrkoskatteintäkternas andel är betydande i den kyrkliga samfällighetens ekonomi. I 2020 års bokslut utgjorde kyrkoskatteintäkterna 83 % av de totala intäkterna.

─ Enligt Finlands Banks prognos för september återgår ekonomin till tillväxt när coronapandemin börjar lätta. Tillväxten fortsätter att vara snabb ännu nästa år men blir sedan långsammare. Det här påverkar givetvis kyrkoskatteintäkterna, säger samfällighetens ekonomichef Siv Nyqvist.

I slutet av 2020 hörde 68,3 % (år 2019: 69,2 %) av stadens befolkning till kyrkan. 

Kyrkoskattesatsen i Borgå kyrkliga samfällighet har varit 1,45 sedan år 2005. Den genomsnittliga kyrkoskattesatsen i andra församlingar i samma storlek är 1,45. 

Med kyrkoskatteintäkterna finansierar församlingarna sin verksamhet och medlen kommer många till nytta. Till exempel ordnas grupper och läger för barn, man ger bidrag till mindre bemedlade via diakoniarbetet och ordnar mångsidig musikverksamhet. 

Mer information: 
Siv Nyqvist, 0400 476 271
Sari Mankinen, 0400 15 62 57

Gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård såld för 244 000 euro

Gemensamma kyrkofullmäktige under sitt möte 14.10 att att fastigheten på adressen Jiviksvägen 26 på Pellinge, den så kallade gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård säljs. Köpare är Jan och Satu Lucenius, som lämnade in det högsta anbudet på 244 000 euro. Totalt två anbud lades på fastigheten före tidsfristen löpte ut 18.6.

Tomten fördelas mellan försäljaren och köparen genom ett avtal om delning av besittning. Köparens andel av tomten är cirka 6 000 m2 och i det ingår egen strand på ungefär 30 meter. På fastigheten finns en bostadsbyggnad på 151 m2. Huset är byggt 1988.

Beslutet ska underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse. 

Försäljningen av gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård hör till förverkligandet av samfällighetens fastighetsstrategi.

Mer information:
Sari Mankinen
0400 15 62 57

Krista Eloneva
040 488 9009

Borgå stad köper gamla Mätäjärvi avstjälpningsplats

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt under sitt möte 14.10 att sälja ett outbrutet område där den före detta avstjälpningsplatsen Mätäjärvi har funnits till Borgå stad. Ytan för områdena invid Gamla Helsingforsvägen är drygt 31 000 m2 och köpesumman är 181 134 euro.

Enligt ett beslut av NTM-centralen i Nyland ska Mätäjärvi avstjälpningsplats iståndsättas till sådant skick att området inte orsakar skador för miljön eller risk för förorening av grundvattnet.  Borgå stad har år 2019 beviljats miljötillstånd av Regionförvaltningsverket i Södra Finland för iståndsättning av avstjälpningsplatsen. 

Borgå stad vill inleda reparationsåtgärderna som krävs på området inom den närmaste framtiden. Det är mest ändamålsenligt att sköta reparationsarbetena, underhållet och den långsiktiga övervakningen av den före detta avstjälpningsplatsen ifall Borgå stad äger området.

Beslutet ska underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse. 

Mer information:
Sari Mankinen
0400 15 62 57

Krista Eloneva
040 488 90 09


Mariagårdens tak repareras

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att ändra anslag i budgeten för att koncentrera medlen till att förnya vattentaket i Marigården i Gammelbacka. 

Taket i Mariagården har flertalet år redan drabbats av läckage. Trots reparationer har läckagen inte fåtts under kontroll. Det här ökar risken att byggnaden tar skada och att det i framtiden uppkommer fler problem.

Efter en omfattande konditionsgranskning av vattentaket samt sköljning och filmning av dräneringsrör och regnvattensystemet är det mest ändamålsenliga att förnya vattentaket helt och hållet. Genom att flytta anslag i budgeten från moment som inte är lika brådskande kan 200 000 euro användas för att starta projektet och att uppgöra en preciserad kostnadskalkyl. De medel som blir över förflyttas till nästa års budget, då projektet fortskrider.

Kostnadskalkylen för att förnya plåttaket varierar för tillfället mellan 200€/m2 - 300€/m2, vilket ger en total kostnad på mellan 200 000 € - 350 000 €. Dessutom tillkommer kostnader för planering och byggande. 

Mer information:
Krista Eloneva
040 488 90 09

 

Foton för medier